Zarybianie polskich obszarów morskich w roku 2011

W dniu 15 kwietnia 2011 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisało z Instytutem Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie umowę BDGzp-2125-14/11 na realizację zadania "Zarybianie polskich obszarów morskich w roku 2011".

Na realizację ww. zadania Ministerstwo przeznaczyło sumę 4614000 zł. Była ona o 17000 zł wyższa niż w roku 2010 (Bartel i Kardela 2011), a niższa o 322000 zł niż w 2009 r. (Bartel i Kardela 20101).

W 2011 r. w ramach przyznanych środków finansowych na zarybianie polskich obszarów morskich realizowano zarybianie łososiem, trocią, sieją oraz restytucję certy i jesiotra ostronosego w Odrze.

Od kilku lat nie podnoszono cen materiału zarybieniowego. W tym czasie wzrastały ceny wielu składników wpływających na cenę materiału zarybieniowego. W okresie 6 lat poziom inflacji wyniósł ok. 15%. Sugerowana przez przewodniczącego podwyżka cen na poziomie inflacji nie zdobyła uznania u hodowców materiału zarybieniowego. Motywacją do wprowadzenia niższej podwyżki był argument, że podniesienie cen nie spowoduje wzrostu przyznawanych środków finansowych na zarybianie. Po dyskusji członkowie Zespołu ds. Zarybiania jednomyślnie przyjęli propozycje 5% podwyżki ceny materiału zarybieniowego (Wawrzyniak 2011). Propozycja ta została zaakceptowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podniesiono również cenę znaczków do znakowania ryb oraz ceny usług. Po wprowadzeniu tych zmian cennik obowiązujący w 2011 r. (tab. 1) uległ znacznym zmianom w porównaniu z cennikiem z 2010 r. (Bartel i Kardela 2011).

Plan realizacji zadania w 2011 r. opracowany przez przewodniczącego Zespołu ds. Zarybiania został pozytywnie zaopiniowany przez członków Zespołu i zatwierdzony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przyznaną kwotę 4614000 zł podzielono na: materiały – 4104000 zł, (w tym materiał zarybieniowy – 4092400 zł i znaczki do znakowania ryb – 11600 zł) usługi – 220000 zł i koszty pośrednie – 290000 zł. Największą pozycją finansową były wydatki na materiał zarybieniowy (tab. 2).

W trakcie realizacji zarybiania okazało się, że niektórzy użytkownicy obwodów rybackich transportowali materiał zarybieniowy w ramach własnych możliwości finansowych, dzięki czemu na koncie "transport materiału zarybieniowego" powstały oszczędności w wysokości 62100 zł. Powstały również oszczędności w pozycji "usługi – zbieranie i weryfikacja danych ze znakowań", na które przeznaczono 20000 zł. Do połowy roku wypłacono jedynie 800 zł premii za zwrot znaczków. Na wypłatę premii do końca roku pozostawiono 3000 zł.

W związku z powyższym wykonawca zadania wystąpił do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o przesunięcie kwot 62100 i 16200 zł do pozycji "materiał zarybieniowy". Propozycja została zaakceptowana przez Ministra i po tej decyzji na wykupienie materiału zarybieniowego od hodowców dysponowano kwotą 4170700 zł. Po tych korektach udział materiału zarybieniowego w całej przyznanej sumie na realizację zadania wzrósł do 90,39% w porównaniu do planowanych 88,7% (tab. 2). Natomiast środki finansowe przeznaczone na usługi (tab. 2) zmniejszyły się o 78300 zł i wyniosły 201700 zł stanowiąc 4,37% sumy przyznanej na realizację programu.

Przewidziana na materiał zarybieniowy kwota 4170000 zł została przekroczona o 1042,51 zł. Różnica ta została pokryta ze środków Instytutu Rybactwa Śródlądowego – wykonawcy zadania.

1. Zarybianie smoltami troci


W 2011 wypuszczono 841226 smoltów o wartości 2065927,71 zł. Suma ta stanowiła 49,5% środków finansowych wydanych na wykupienie materiału zarybieniowego w 2011 r. Średnia cena 1 smolta wynosiła 2,46 zł (tab. 3). Liczba wypuszczonych smoltów troci była niższa o 249381 szt. niż w 2010 r. (Bartel i Kardela 2011).

Z wypuszczonych 841226 smoltów troci najwięcej wypuszczono do Wisły – 617053 szt. (73,3%) o wartości 1533371,56 zł i średniej cenie 1 smolta 2,66 zł (tab. 3, 4, 5).

Trzech hodowców troci wiślanej (L. Jaworski, M. Miciński i J. Juchniewicz/M. Sowiński) wypuściło o 166448 szt. więcej niż ustalone limity na 2011 r. Za te smolty otrzymali oni cenę kalkulacyjną (2,00 zł). Za pozostałe smolty zapłacono hodowcom zgodnie z cennikiem (tab. 3).

Liczba wypuszczonych smoltów do dorzecza Wisły była o 30515 mniejsza niż w 2010 r., kiedy wypuszczono 647568 smoltów (Bartel i Kardela 2011). Najwięcej smoltów wypuszczono do głównego koryta Wisły 458000 szt. (74,2%). Pozostałą liczbę – 159053 smolty (25,8%) wypuszczono do dopływów Wisły: Drwęcy, Brdy, Wdy, Wisłoki i Wierzycy.


Ryszard Bartel, Janina Kardela
Zakład Ryb Wędrownych w Gdańsku, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
KOMUNIKATY RYBACKIE
Nr 3 (128)/2012, 18-40

Oceń artykuł: 
0
Brak ocen
Oceniać mogą tylko zalogowani użytkownicy.

Kategoria: