Publikacje

2012-12-20 | Krąpiel | praca zbior.
Najważniejszymi miejscami naturalnego rozrodu wędrownych ryb łososiowatych – łososia i troci wędrownej, warunkującymi udany rozród i późniejszy wzrost narybku, są górne dopływy rzek. Zlewnia rzeki Krąpiel stanowi jedną z większych zlewni, zasilających swoimi wodami Inę...  »
2012-10-23 | dorzecze Wisły
Raport z realizacji Programu restytucji łososia atlantyckiego (Salmo salar L.) w dorzeczu górnej Wisły w latach 2004-2007, marzec 2008 r. - opracowanie dotyczy I etapu restytucji, w którym badano m.in. przydatność wytypowanych do zarybień potoków pod kątem przeżywalności oraz rozwoju młodych łososi...  »
2012-09-02 | Ryszrd Bartel
W dniu 15 kwietnia 2011 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisało z Instytutem Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie umowę BDGzp-2125-14/11 na realizację zadania "Zarybianie polskich obszarów morskich w roku 2011"...  »
2012-03-01 | Ryszard Bartel
Pogarszające się warunki środowiska doprowadziły do ograniczenia możliwości rozrodu ryb wędrownych. Przyczyniło się to do wyginięcia łososia w polskich wodach. Ostatnia populacja łososia w Drawie zginęła w połowie lat 80. XX wieku. Populacje troci mniej drastycznie zareagowały na niekorzystne zmiany środowiska i nadmierną eksploatację...  »
2011-10-30 | Ina | praca zbior.
W pracy przedstawiono wyniki badań przydatności wód zlewni Iny do budowy tarlisk dla wędrownych ryb łososiowatych. Ze względu na znaczny obszar badanej zlewni pracę podzielono na trzy części...  »
2011-06-20 | Wel | Krzysztof Puwalski
Na mapie najcenniejszych dla Polski siedlisk ichtiofauny system rzeczny Drwęcy zajmuje poczesne miejsce. Jako miejsce naturalnego tarła ryb wędrownych wymieniony został już w 1864 r. przez Antoniego Wałeckiego w „Systematycznym przeglądzie ryb krajowych”...  »
2011-02-25 | Paweł Pawlaczyk
Transponowanie do polskiego prawa tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej (dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej), oraz stopniowe wdrażanie zasad ochrony sieci Natura 2000, stwarza nowe możliwości ochrony przyrody – w tym ochrony ekosystemów rzecznych. Warto poznać te możliwości, a także podstawowe pojęcia i zasady wynikające z dyrektyw...  »
2010-07-04 | praca zbior.
Analiza genetyczna jest jednym z narzędzi służących identyfikowaniu zmienności i diagnozowaniu bioróżnorodności organizmów. Przy pomocy metod genetyki klasycznej, a w jeszcze większym stopniu genetyki molekularnej można identyfikować gatunki, a także rasy, odmiany i formy w obrębie jednego gatunku...  »
2008-05-04 | dr Janusz Nyk...
Anadromiczne ryby litofilne - łosoś i troć wędrowna odbywają naturalne tarło w zlewniach rzek pomorskich: Redze, Parsęcie, Wieprzy, Słupi, Łupawie, Łebie i Redzie oraz w niektórych rzekach zlewni Odry: Inie i Drawie lub w rzekach zlewni Wisły poniżej Włocławka, np. Drwęcy. Zarówno powierzchnia tarłowa tych rzek, jak i ilość miejsc tarłowych w dostępnej do migracji części tych rzek jest za mała w stosunku do ilości tarlaków, które mogłyby odbyć naturalne tarło...  »
2007-05-30 | Anna Roggenbuck
Podstawą prowadzenia skutecznego monitoringu w zakresie inwestycji hydrotechnicznych jest pozyskanie określonych informacji o realizowanych bądź wykonanych przedsięwzięciach...  »

Strony

Subscribe to Publikacje