Publikacje

2007-05-30 | Artur Adamski
Jako narzędzie służące ochronie różnorodności biologicznej i krajobrazowej dolin rzecznych duże znaczenie mają raporty o oddziaływaniu na środowisko, sporządzane w ramach procedury oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późniejszymi zmianami)...  »
2005-05-30 | praca zbior.
- Opracowanie to, ukierunkowane na wzmocnienie ochrony ekosystemów wodnych i wodno-lądowych, prezentuje nowatorskie podejście do spraw przyrody oraz wskazuje możliwości zachowania jej dobrego stanu pomimo konieczności prowadzenia robót hydrotechnicznych na rzekach - tak oceniono powyższe opracowanie w Min. Środowiska, z zaleceniem stosowania zawartych w nim wytycznych...  »
2004-07-15 | dorzecze Parsęty | Piotr Dębowski
Bonitacja dorzecza Parsęty przeprowadzona we wrześniu i październiku 1995 i 1996 roku przez Piotra Dębowskiego z Instytutu Rybactwa Śródlądowego...  »

Strony

Subscribe to Publikacje