Autor: praca zbior.

2013-05-03 | praca zbior.
Jednym z największych zagrożeń z genetycznego punktu widzenia jest niszczenie odrębności genetycznej poszczególnych naturalnych stad gatunków ryb łososiowatych poprzez ich dorybianie materiałem pochodzącym z chowu w wylęgarniach i ośrodkach zarybieniowych oraz materiałem z cieków naturalnych o odmiennych warunkach środowiskowych..  »
2013-01-17 | praca zbior.
UDN - Ocena stanu zdrowotnego tarlaków troci (Salmo trutta m. trutta) z rzek pomorskich na podstawie badań mikrobiologicznych i immunologicznych, prowadzonych w 2010 roku  »
2012-12-23 | praca zbior.
Podchów larw troci wędrownej i łososia atlantyckiego z zastosowaniem paszy sztucznej, zooplanktonu i nektonu. praca zbior.; opracowanie dot. badań nad wpływem rodzaju pokramu na wzrost, kondycję i behawior larw troci i łososia w aspekcie efektywności zarybień tą formą cieków naturalnych...  »
2012-12-20 | Krąpiel | praca zbior.
Najważniejszymi miejscami naturalnego rozrodu wędrownych ryb łososiowatych – łososia i troci wędrownej, warunkującymi udany rozród i późniejszy wzrost narybku, są górne dopływy rzek. Zlewnia rzeki Krąpiel stanowi jedną z większych zlewni, zasilających swoimi wodami Inę...  »
2011-10-30 | Ina | praca zbior.
W pracy przedstawiono wyniki badań przydatności wód zlewni Iny do budowy tarlisk dla wędrownych ryb łososiowatych. Ze względu na znaczny obszar badanej zlewni pracę podzielono na trzy części...  »
2010-07-04 | praca zbior.
Analiza genetyczna jest jednym z narzędzi służących identyfikowaniu zmienności i diagnozowaniu bioróżnorodności organizmów. Przy pomocy metod genetyki klasycznej, a w jeszcze większym stopniu genetyki molekularnej można identyfikować gatunki, a także rasy, odmiany i formy w obrębie jednego gatunku...  »
2005-05-30 | praca zbior.
- Opracowanie to, ukierunkowane na wzmocnienie ochrony ekosystemów wodnych i wodno-lądowych, prezentuje nowatorskie podejście do spraw przyrody oraz wskazuje możliwości zachowania jej dobrego stanu pomimo konieczności prowadzenia robót hydrotechnicznych na rzekach - tak oceniono powyższe opracowanie w Min. Środowiska, z zaleceniem stosowania zawartych w nim wytycznych...  »
Subscribe to Autor: praca zbior.