Ichtiofauna dorzecza Parsęty - Żegnica

ROZMIESZCZENIE GATUNKÓW RYB WZDŁUŻ BIEGU ŻEGNICY
The fish species distribution along the course of the Żegnica River

Stan.
Site
Liczba złowionych osobników
Number of specimens caught
ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXY
16    bb          b       


Objaśnienia:
Explanations:

A-Troć/Pstrąg (Sea trout/Brown trout), Salmo trutta (juv)
B-Pstrąg potokowy (Brown trout), Salmo trutta m. fario
C-Troć wędrowna (Sea trout), Salmo trutta m. trutta
D-Lipień (Grayling), Thymallus thymallus
E-Głowacz białopłetwy (Bullhead), Cottus gobio
F-Strzebla potokowa (Minnov), Phoxinus phoxinus
G-Kleń (Chub), Leuciscus cephalus
H-Jaź (Ide), Leuciscus idus
J-Jelec (Dace), Leuciscus leuciscus
K-Krąp (White brem), Blicca bjoerkna
L-Okoń (Perch), Perca fluviatilis
M-Szczupak (Pike), Esox lucius
N-Płoć (Roach), Rutilus rutilus
O-Cierniczek (Nine-spined stickleback), Pungitius pungitius
P-Słonecznica (Sunbleak), Leucaspius delineatus
Q-Lin (Tench), Tinca tinca
R-Karaś srebrzysty (Giebel), Carassius auratus gibelio
S-Ciernik (Stickleback), Gasterosteus aculeatus
T-Kiełb (Gudgeon), Gobio gobio
U-Śliz (Common loach), Orthrias barbatulus
V-Miętus (Burbot), Lota lota
W-Węgorz (Eel), Anguilla anguilla
X-Pstrąg tęczowy (Rainbow trout), Oncorhynchus mykiss
Y-Koza (Spined loach), Cobitis taenia


Liczba złowionych osobników:
Number of specimens caught:

a-< 6
b-5-20
c-21-50
d-51-100
e-> 100


CHARAKTERYSTYKA STANOWISK W DOPŁYWACH PARSĘTY - ŻEGNICA
The characteristic of sites in tributaries of the Parsęta River - Żegnica River

Objaśnienia:
1 - pl: brodzenie, agregat plecakowy, prąd impulsowy; sb: brodzenie, agregat spalinowy, prąd stały; sł: z łodzi, agregat spalinowy, prąd stały
2 - m: muł; s: piasek; g: żwir; st: kamienie; p: roślinność
3 - w 3-stopniowej, rosnącej skali; r: koryto uregulowane
4 - pa: pastwiska; fo: las; fi: pola uprawne; me: łąki

Explanations:
1 - pl: wading, portable device, impulse current; sb: wading, engine, direct current; sł: from a boat, engine, direct current
2 - m: mud; s: sand; g: gravel; st: stones; p: plants
3 - in 3-grade, increasing scale; r: regulated channel
4 - pa: pastures; fo: forest; fi: arable land; me: meadows


Stanowisko
Site
16
Metoda1
Method1
pl
Data
Date
18.09.
1995
Odl. od źródeł
Dist. from sources
[km]
9,4
Odl. od morza
Dist. from sea
[km]
152,4
Spadek
Slope
[‰]
4,16
Śr. szer.
Mean width
[m]
1,2
Śr. głęb.
Mean depth
[m]
0,2
Bystrza
Riffles
[%]
20
Charakter dna2
Bottom type2
s,m>g>st
Ukrycia3
Cover3
1
Bieg3
Course3
1
Zacienienie3
Shadow3
3
Ter. przyległe4
Adjacent area4
pa