Ichtiofauna dorzecza Parsęty - Trzebiegoszcz

ROZMIESZCZENIE GATUNKÓW RYB WZDŁUŻ BIEGU TRZEBIEGOSZCZY
The fish species distribution along the course of the Trzebiegoszcz River

Stan.
Site
Liczba złowionych osobników
Number of specimens caught
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V W X Y
27 a a     d c               a                    
28 b       d                                      


Objaśnienia:
Explanations:

A - Troć/Pstrąg (Sea trout/Brown trout), Salmo trutta (juv)
B - Pstrąg potokowy (Brown trout), Salmo trutta m. fario
C - Troć wędrowna (Sea trout), Salmo trutta m. trutta
D - Lipień (Grayling), Thymallus thymallus
E - Głowacz białopłetwy (Bullhead), Cottus gobio
F - Strzebla potokowa (Minnov), Phoxinus phoxinus
G - Kleń (Chub), Leuciscus cephalus
H - Jaź (Ide), Leuciscus idus
J - Jelec (Dace), Leuciscus leuciscus
K - Krąp (White brem), Blicca bjoerkna
L - Okoń (Perch), Perca fluviatilis
M - Szczupak (Pike), Esox lucius
N - Płoć (Roach), Rutilus rutilus
O - Cierniczek (Nine-spined stickleback), Pungitius pungitius
P - Słonecznica (Sunbleak), Leucaspius delineatus
Q - Lin (Tench), Tinca tinca
R - Karaś srebrzysty (Giebel), Carassius auratus gibelio
S - Ciernik (Stickleback), Gasterosteus aculeatus
T - Kiełb (Gudgeon), Gobio gobio
U - Śliz (Common loach), Orthrias barbatulus
V - Miętus (Burbot), Lota lota
W - Węgorz (Eel), Anguilla anguilla
X - Pstrąg tęczowy (Rainbow trout), Oncorhynchus mykiss
Y - Koza (Spined loach), Cobitis taenia


Liczba złowionych osobników:
Number of specimens caught:

a - < 6
b - 5-20
c - 21-50
d - 51-100
e - > 100


CHARAKTERYSTYKA STANOWISK W DOPŁYWACH PARSĘTY - TRZEBIEGOSZCZ
The characteristic of sites in tributaries of the Parsęta River
Trzebiegoszcz River

Objaśnienia:
1 - pl: brodzenie, agregat plecakowy, prąd impulsowy; sb: brodzenie, agregat spalinowy, prąd stały; sł: z łodzi, agregat spalinowy, prąd stały
2 - m: muł; s: piasek; g: żwir; st: kamienie; p: roślinność
3 - w 3-stopniowej, rosnącej skali; r: koryto uregulowane
4 - pa: pastwiska; fo: las; fi: pola uprawne; me: łąki

Explanations:
1 - pl: wading, portable device, impulse current; sb: wading, engine, direct current; sł: from a boat, engine, direct current
2 - m: mud; s: sand; g: gravel; st: stones; p: plants
3 - in 3-grade, increasing scale; r: regulated channel
4 - pa: pastures; fo: forest; fi: arable land; me: meadows

Stanowisko
Site
27 28
Metoda1
Method1
pl pl
Data
Date
19.09.
1995
21.09.
1995
Odl. od źródeł
Dist. from sources
[km]
11,5 22,5
Odl. od morza
Dist. from sea
[km]
139,9 128,9
Spadek
Slope
[‰]
2,78 2,40
Śr. szer.
Mean width
[m]
2,5 3,5
Śr. głęb.
Mean depth
[m]
0,3 0,6
Bystrza
Riffles
[%]
10 5
Charakter dna2
Bottom type2
s>g>st s
Ukrycia3
Cover3
2 2
Bieg3
Course3
2 2
Zacienienie3
Shadow3
3 3
Ter. przyległe4
Adjacent area4
me,fo fo