Ichtiofauna dorzecza Parsęty - Leśnica

ROZMIESZCZENIE GATUNKÓW RYB WZDŁUŻ BIEGU LEŚNICY
The fish species distribution along the course of the Leśnica River

Stan.
Site
Liczba złowionych osobników
Number of specimens caught
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V W X Y
49                           b     a a            
50 c a                       a                    
51 c b                                            
52 b a     b                         b   b        
53 b a     b             a               a a      


Objaśnienia:
Explanations:

A - Troć/Pstrąg (Sea trout/Brown trout), Salmo trutta (juv)
B - Pstrąg potokowy (Brown trout), Salmo trutta m. fario
C - Troć wędrowna (Sea trout), Salmo trutta m. trutta
D - Lipień (Grayling), Thymallus thymallus
E - Głowacz białopłetwy (Bullhead), Cottus gobio
F - Strzebla potokowa (Minnov), Phoxinus phoxinus
G - Kleń (Chub), Leuciscus cephalus
H - Jaź (Ide), Leuciscus idus
J - Jelec (Dace), Leuciscus leuciscus
K - Krąp (White brem), Blicca bjoerkna
L - Okoń (Perch), Perca fluviatilis
M - Szczupak (Pike), Esox lucius
N - Płoć (Roach), Rutilus rutilus
O - Cierniczek (Nine-spined stickleback), Pungitius pungitius
P - Słonecznica (Sunbleak), Leucaspius delineatus
Q - Lin (Tench), Tinca tinca
R - Karaś srebrzysty (Giebel), Carassius auratus gibelio
S - Ciernik (Stickleback), Gasterosteus aculeatus
T - Kiełb (Gudgeon), Gobio gobio
U - Śliz (Common loach), Orthrias barbatulus
V - Miętus (Burbot), Lota lota
W - Węgorz (Eel), Anguilla anguilla
X - Pstrąg tęczowy (Rainbow trout), Oncorhynchus mykiss
Y - Koza (Spined loach), Cobitis taenia


Liczba złowionych osobników:
Number of specimens caught:

a - < 6
b - 5-20
c - 21-50
d - 51-100
e - > 100


CHARAKTERYSTYKA STANOWISK W DOPŁYWACH PARSĘTY - LEŚNICA
The characteristic of sites in tributaries of the Parsęta River - Leśnica River

Objaśnienia:
1 - pl: brodzenie, agregat plecakowy, prąd impulsowy; sb: brodzenie, agregat spalinowy, prąd stały; sł: z łodzi, agregat spalinowy, prąd stały
2 - m: muł; s: piasek; g: żwir; st: kamienie; p: roślinność
3 - w 3-stopniowej, rosnącej skali; r: koryto uregulowane
4 - pa: pastwiska; fo: las; fi: pola uprawne; me: łąki

Explanations:
1 - pl: wading, portable device, impulse current; sb: wading, engine, direct current; sł: from a boat, engine, direct current
2 - m: mud; s: sand; g: gravel; st: stones; p: plants
3 - in 3-grade, increasing scale; r: regulated channel
4 - pa: pastures; fo: forest; fi: arable land; me: meadows

Stanowisko
Site
49 50 51 52 53
Metoda1
Method1
pl pl sb sb sb
Data
Date
25.09.
1995
25.09.
1995
24.09.
1995
12.10.
1995
27.09.
1995
Odl. od źródeł
Dist. from sources
[km]
20,5 23,8 28,6 33,0 40,4
Odl. od morza
Dist. from sea
[km]
91,2 88,0 83,1 78,7 71,3
Spadek
Slope
[‰]
1,11 1,11 1,43 1,38 1,38
Śr. szer.
Mean width
[m]
1,2 2,7 6,0 7,0 8,0
Śr. głęb.
Mean depth
[m]
0,7 0,4 0,7 1,0 0,9
Bystrza
Riffles
[%]
0 0 0 0 0
Charakter dna2
Bottom type2
p,s,g>st s>>p s>>p s s>>st
Ukrycia3
Cover3
3 2 2 3 3
Bieg3
Course3
1r 1r 2 2 3
Zacienienie3
Shadow3
2 1 3 3 3
Ter. przyległe4
Adjacent area4
pa me,fo fo fo fo