Ichtiofauna dorzecza Parsęty - Radew

ROZMIESZCZENIE GATUNKÓW RYB WZDŁUŻ BIEGU RADWI
The fish species distribution along the course of the Radew River

Stan.
Site
Liczba złowionych osobników
Number of specimens caught
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V W X Y
74 c       e                                      
75       a b b             b         a            
76 a     a               a                        
77 a     a       a                                
78         a           a a a   b     a a a   a    
79 e a     c                         c            
80         b   c   a     b a         a e   a a    
81 b   a a a a a   a   b a a     a a   a          
82 b     a a b     a       a       a a b   a      
83           a             a a         b          
84         a             a         a   b          
85             a       a a a           a a a      


Objaśnienia:
Explanations:

A - Troć/Pstrąg (Sea trout/Brown trout), Salmo trutta (juv)
B - Pstrąg potokowy (Brown trout), Salmo trutta m. fario
C - Troć wędrowna (Sea trout), Salmo trutta m. trutta
D - Lipień (Grayling), Thymallus thymallus
E - Głowacz białopłetwy (Bullhead), Cottus gobio
F - Strzebla potokowa (Minnov), Phoxinus phoxinus
G - Kleń (Chub), Leuciscus cephalus
H - Jaź (Ide), Leuciscus idus
J - Jelec (Dace), Leuciscus leuciscus
K - Krąp (White brem), Blicca bjoerkna
L - Okoń (Perch), Perca fluviatilis
M - Szczupak (Pike), Esox lucius
N - Płoć (Roach), Rutilus rutilus
O - Cierniczek (Nine-spined stickleback), Pungitius pungitius
P - Słonecznica (Sunbleak), Leucaspius delineatus
Q - Lin (Tench), Tinca tinca
R - Karaś srebrzysty (Giebel), Carassius auratus gibelio
S - Ciernik (Stickleback), Gasterosteus aculeatus
T - Kiełb (Gudgeon), Gobio gobio
U - Śliz (Common loach), Orthrias barbatulus
V - Miętus (Burbot), Lota lota
W - Węgorz (Eel), Anguilla anguilla
X - Pstrąg tęczowy (Rainbow trout), Oncorhynchus mykiss
Y - Koza (Spined loach), Cobitis taenia


Liczba złowionych osobników:
Number of specimens caught:

a - < 6
b - 5-20
c - 21-50
d - 51-100
e - > 100


CHARAKTERYSTYKA STANOWISK W DOPŁYWACH PARSĘTY - RADEW
The characteristic of sites in tributaries of the Parsęta River - Radew River

Objaśnienia:
1 - pl: brodzenie, agregat plecakowy, prąd impulsowy; sb: brodzenie, agregat spalinowy, prąd stały; sł: z łodzi, agregat spalinowy, prąd stały
2 - m: muł; s: piasek; g: żwir; st: kamienie; p: roślinność
3 - w 3-stopniowej, rosnącej skali; r: koryto uregulowane
4 - pa: pastwiska; fo: las; fi: pola uprawne; me: łąki

Explanations:
1 - pl: wading, portable device, impulse current; sb: wading, engine, direct current; sł: from a boat, engine, direct current
2 - m: mud; s: sand; g: gravel; st: stones; p: plants
3 - in 3-grade, increasing scale; r: regulated channel
4 - pa: pastures; fo: forest; fi: arable land; me: meadows

Stanowisko
Site
74 75 76 77 78 79
Metoda1
Method1
pl sb sb
Data
Date
09.10.
1995
10.10.
1995
02.10.
1995
02.10.
1995
10.10.
1995
08.10.
1995
Odl. od źródeł
Dist. from sources
[km]
5,0 15,5 19,5 27,1 36,0 47,2
Odl. od morza
Dist. from sea
[km]
135,7 125,2 121,2 113,6 104,6 93,5
Spadek
Slope
[‰]
11,85 1,16 0,66 0,18 0,23 1,75
Śr. szer.
Mean width
[m]
2,5 6,0 10,0 10,0 10,0 7,0
Śr. głęb.
Mean depth
[m]
0,3 0,5 1,2 1,5 0,8 0,3
Bystrza
Riffles
[%]
0 0 0 0 0 5
Charakter dna2
Bottom type2
s>g>st s s>>p s>>p s st>>g
Ukrycia3
Cover3
2 3 3 3 2 1
Bieg3
Course3
1 3 2 3 2 1
Zacienienie3
Shadow3
3 3 3 1 2 2
Ter. przyległe4
Adjacent area4
fo,me fo fo me fo fo



Stanowisko
Site
80 81 82 83 84 85
Metoda1
Method1
Data
Date
10.10.
1995
03.10.
1995
03.10.
1995
03.10.
1995
04.10.
1995
04.10.
1995
Odl. od źródeł
Dist. from sources
[km]
57,0 59,8 64,8 73,0 77,0 85,0
Odl. od morza
Dist. from sea
[km]
83,7 80,9 75,9 67,7 63,7 55,7
Spadek
Slope
[‰]
4,26 0,70 0,68 0,29 0,70 0,50
Śr. szer.
Mean width
[m]
15,0 16,0 9,0 11,0 11,0 12,0
Śr. głęb.
Mean depth
[m]
1,2 1,1 1,8 1,2 1,0 1,4
Bystrza
Riffles
[%]
20 10 0 0 0 0
Charakter dna2
Bottom type2
g,p>st,s s>g,p s>p s>>m,p s s>>p
Ukrycia3
Cover3
2 2 2 1 1 1
Bieg3
Course3
2 2 2 2 1 1
Zacienienie3
Shadow3
1 3 1 1 1 1
Ter. przyległe4
Adjacent area4
me fo,me pa me,fo me me,fi