organizacje pozarządowe

W tym miejscu pragniemy przedstawić wszystkie organizacje pozarządowe, których działalność wiąże się z tematyką portalu i dotyczy m.in. szeroko pojętej ochrony ekosytemów dolin rzecznych i rzek oraz gatunków je zasiedlających, a także pomocnych w zakresie prawa polskiego i wspólnotowego, kontaktów i współpracy z mediami, parlamentem oraz samorządami.

Wierzymy, że wspólnymi siłami, bazując na doświadczeniach i wiedzy każdej z organizacji możemy skuteczniej bronić interesów polskiej przyrody, prowadzić wspólne akcje, szerzyć idee ekologiczne i edukować społeczeństwo.