Ośrodki naukowe

Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego

Katedra Zoologii Ogólnej

Kierownik: prof. dr hab. nauk biologicznych, inż. rybactwa Józef Domagała
jozef.domagala@univ.szczecin.pl


ul. Felczaka 3C
71-412 Szczecin
tel./fax (091) 444 16 23
http://www.kzo.szc.pl

Zakres Badań:
 • Restytucja i ochrona ryb wędrownych, głównie troci, łososia, parposza, jesiotra zachodniego oraz certy, minoga rzecznego i wstępującego do rzek młodego węgorza
 • Budowa sztucznych tarlisk dla łososi
 • Badanie formowania się systemu reprodukcyjnego troci i łososi w ontogenezie
 • Poznanie struktury populacji i odżywiania się łososi w morzu w polskiej strefie ekonomicznej
 • Rozróżnianie i analiza morfometryczna młodzieży łososia i troci oraz krzyżówek w/w gatunków
 • Analiza osteologiczna czaszek troci i łososi
 • Badanie dojrzewania różnych gatunków ryb jesiotrowatych hodowanych w rejonie Morza Kaspijskiego oraz w Polsce
 • Testowanie nowych preparatów do stymulacji owulacji i spermacji u ryb, w tym syntetycznych analogów podwzgórzowej luliberyny oraz blokerów receptorów dopaminowych
 • Parazytofauna ryb, głównie łososiowatych
 • Analiza cyklu płciowego małży słodkowodnych i morskich
 • Badania cytogenetyczne i molekularne inwazyjnych gatunków małży
 • Ocena składu zooplanktonu i makrobentosu rzeki Drawy i jej dopływówInstytut Rybactwa Śródlądowego
im. Stanisława Sakowicza
 

ul. Oczapowskiego 10
10-719 Olsztyn
tel. (89) 524 01 71
fax (89) 524 05 05
http://www.infish.com.pl

Zakład Ryb Wędrownych

Kierownik: dr hab. Piotr Dębowski, Profesor IRS
pdebow@infish.com.pl 

80-298 Gdańsk, ul. Synów Pułku 37
tel. (58) 550 77 04, 305 70 11
fax  (58) 550 77 15 

Pracownicy:
dr inż. Grzegorz Radtke
mgr inż. Rafał Bernaś
mgr Michał Skóra

Zakład zajmuje się badaniami ryb wędrownych, a w szczególności troci (Salmo trutta m. trutta L.) i łososia (Salmo salar L.). Badamy wędrówki ryb stosując znakowania i metody telemetryczne, szacujemy ich produkcję naturalną i potencjalne możliwości jej zwiększenia, inwentaryzujemy tarliska i tereny odrostowe narybku, oceniamy drożność rzek i sposoby jej utrzymywania lub odzyskiwania. Zajmujemy się efektywnością zarybień i innych metod ochrony czynnej oraz zagadnieniami gospodarki rybackiej. Inwentaryzujemy i monitorujemy ichtiofaunę rzek pomorskich: analizujemy zespoły ryb, ich zagęszczenia oraz wpływ czynników antropogenicznych. Uczestniczymy w programie restytucji jesiotra w Polsce oraz w przygotowaniu i realizacji Planu Gospodarowania Zasobami Węgorza w Polsce. Prowadzimy szeroko rozumianą działalność doradczą na rzecz użytkowników rybackich, administracji i organizacji społecznych, wykonujemy liczne ekspertyzy i opinie na temat programów i zabiegów rybackich i ochronnych, budowli hydrotechnicznych i in.


Zakład Hodowli Ryb Łososiowatych

Kierownik: dr inż. Stefan Dobosz, Profesor IRS
dobosz@infish.com.pl

Rutki, 83-330 Żukowo
tel. (58) 681 84 26
fax (58) 681 84 27
http://www.sprl.pl

Pracownicy:
dr inż. Joanna Grudniewska
dr inż. Henryk Kuźmiński
mgr inż. Tomasz Zalewski
mgr Tomasz Krom

Zakład Hodowli Ryb Łososiowatych prowadzi prace hodowlane i genetyczne na rybach łososiokształtnych mających na celu:
 • poprawę wartości użytkowej pstrągów tęczowych w celu zwiększenie tempa wzrostu i żywotności  w warunkach intensywnego chowu;
 • manipulacje chromosomowe u ryb łososiowatych;
 • aktywną ochronę zagrożonych wyginięciem ryb łososiokształtnych poprzez wychów stad tarłowych charakteryzujących się naturalnym poziomem zmienności genetycznej;
 • dokonywanie oceny nowych typów urządzeń i technologii hodowli;
 • dokonywanie oceny wartości produkcyjnej nowych pasz dla ryb zimnolubnych;
 • zastosowanie i doskonalenie metod profilaktyki chorób ryb łososiowatych w praktyce hodowlanej.


Zakład Rybactwa Rzecznego

Kierownik: dr hab. Wiesław Wiśniewolski, Profesor IRS
rzeki@infish.com.pl

ul. Główna 48
05-500, Piaseczno 1, Żabieniec
tel./fax (22) 759 20 94, 956 90 89

Pracownicy:
dr inż. Irena Borzęcka
dr hab. Małgorzata Godlewska, Profesor IRS
dr inż. Paweł Buras
mgr Paweł Prus
mgr inż. Jacek Szlakowski
mgr inż. Janusz Ligięza
dr inż. Piotr Parasiewicz
mgr inż. Mikołaj Adamczyk

Zakład prowadzi prace badawcze o charakterze podstawowym i wdrożeniowe z dziedziny rybactwa w ekosystemach rzecznych o różnym stopniu przekształcenia środowiska (rzeki o biegu naturalnym, rzeki uregulowane, zbiorniki zaporowe). Obejmują one swym zakresem:
 • monitorowanie stanu ichtiofauny dla potrzeb możliwości użytkowania, ochrony i restytucji;
 • optymalizacja wykorzystywania naturalnej rybackiej produkcji rzek i zbiorników zaporowych;
 • badania nad kształtowaniem zespołów ryb w ekosystemach rzek i zbiorników zaporowych, w powiązaniu z poszukiwaniem metod ich ochrony i renaturalizacji;
 • badania związane z oddziaływaniem regulacji i zabudowy rzek na ichtiofaunę;
 • badania nad zagrożonymi gatunkami ryb reofilnych i wędrownych w aspekcie ich ochrony i restytucji;
 • wdrażanie wyników badań do praktyki rybackiej oraz na obszarach prawnie chronionych (Parki Narodowe i Krajobrazowe).


Zakład Patologii i Immunologii Ryb

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Siwicki
aksiw@infish.com.pl 

ul. Główna 48
05-500, Piaseczno 1, Żabieniec
tel. (22) 756 24 90

Pracownicy:
dr inż. Krzysztof Kazuń
dr Barbara Kazuń
mgr inż. Edward Głąbski
mgr Agnieszka Lepa

Zakres działalności Zakładu obejmuje dwa główne kierunki: działalność naukową i wdrożeniowo-usługową. W ramach działalności naukowej Zakład realizuje następujące kierunki badawcze:
 • doskonalenie metod ochrony zdrowia ryb w różnych systemach chowu (Temat Statutowy S-004),
 • badania nad wpływem skażenia środowiska na stan zdrowotny i kondycyjny ryb, ze szczególnym uwzględnieniem układu odpornościowego,
 • doskonalenie metod wczesnego diagnozowania chorób wirusowych i bakteryjnych ryb przy użyciu metod immunologicznych oraz najnowszych osiągnięć biologii molekularnej (PCR),
 • zastosowanie syntetycznych i naturalnych immunostymulatorów w profilaktyce chorób ryb,
 • poszukiwanie nowych preparatów farmakologicznych wysoce skutecznych w profilaktyce i terapii chorób infekcyjnych ryb,
 • doskonalenie metod immunoprofilaktyki swoistej przez wprowadzanie nowych szczepionek i autoszczepionek w akwakulturze,
 • modulowanie odporności nieswoistej przy immunosupresji indukowanej skażeniem środowiska jako metoda przeciwdziałania presji środowiska na stan zdrowotny ryb i odporność przeciwzakaźną,
 • poszukiwanie środków antystresowych do zastosowania w różnych systemach chowu i hodowli ryb.Zakład Hydrobiologii

Kierownik: prof. dr hab. Bogusław Zdanowski
bzdanowski@infish.com.pl

ul. Oczapowskiego 10
10-719 Olsztyn

Pracownicy:
prof. dr hab. Andrzej Hutorowicz
dr Jacek Tunowski
mgr inż. Konrad Stawecki
mgr inż. Joanna Hutorowicz
mgr inż. Jakub Pyka
mgr inż. Bartosz Czarnecki
dr inż. Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke

Zakres działalności:
 • badania procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych warunkujących produktywność ekosystemów wodnych oraz aplikacja wyników badań w gospodarce rybackiej i akwakulturze,
 • badania środowiskowe i hydrobiologiczne jezior: zarybianych rybami roślinożernymi (Warniak, Dgał Mały, Dgał Wielki), dystroficznych (Smolak), mezotroficznych i eutroficznych Mazur i Suwalszczyzny (Wielkie Jeziora Mazurskie, Hańcza, Wigry), włączonych w systemy chłodzenia elektrowni (Jezioro Żarnowieckie, system podgrzanych jezior konińskich),
 • waloryzacja ekologiczna i biologiczna ekosystemów wodnych obszarów chronionych (P N Bory Tucholskie, Wigierski P N),
 • ocena globalnych zmian środowiska i bioróżnordności ekosystemów wodnych, wynikających z przemian klimatu i antropopresji,
 • monitorowanie zmian środowiskowych i biologicznych w jeziorach, m.in. środowiska fizyko-chemicznego, planktonu, bezkręgowców, makrofitów,
 • badania procesów eutrofizacji wód jeziorach,
 • badania zasiedlenia ekosystemów wodnych przez obce i inwazyjne gatunki roślin i zwierząt, m.in. Vallisneria spiralis, Sinanodonta woodiana, Dreissena polymorha.


Zakład Ichtiologii

Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Kolman
kolrys@infish.com.pl

ul. Oczapowskiego 10
10-719 Olsztyn
tel. (89) 524 10 39

Pracownicy:
dr Stanisław Robak
dr inż. Andrzej Kapusta
mgr inż. Arkadiusz Duda
dr inż. Elżbieta Bogacka-Kapusta
inż. Grzegorz Wiszniewski
mgr inż. Jacek Morzuch
mgr inż. Piotr Chmieliński
dr Maja Prusińska

Tematyka badawcza zakładu:

 • doskonalenie chowu i hodowli ryb jesiotrowatych,
 • restytucja jesiotra bałtyckiego,
 • zamknięte obiegi wody do chowu ryb,
 • rozród naturalny ryb,
 • relacje troficzne w litoralu jezior,
 • wpływ zmian warunków naturalnych na populacje ryb,
 • podchów narybku węgorza w warunkach kontrolowanych,
 • kształtowanie się cech i struktur populacji węgorza żyjących w warunkach naturalnych.