Parlament UE

Utworzona w 1972 r. polityka w zakresie ochrony środowiska podlega art. 174 oraz 176 TWE. Szósty program działania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, zatytułowany "Środowisko 2010: Nasz wybór, nasza przyszłość", ustanawia strategiczne ramy dla tej polityki do 2012 r. Utworzono także szereg instrumentów w celu ochrony środowiska naturalnego, takich jak: Europejska Agencja Ochrony Środowiska, LIFE+, oznakowanie ekologiczne i audyt ekologiczny czy też europejska strategia w zakresie środowiska i zdrowia.