Konwencja z Bonn

KONWENCJA

o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r.

(Dz. U. z dnia 10 stycznia 2003 r.)
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
podaje do powszechnej wiadomości:

 
W dniu 23 czerwca 1979 r. w Bonn została sporządzona Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, w następującym brzmieniu:


Przekład

KONWENCJA
o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt

Umawiające się Strony,

uznając, że występujące w niezliczonych formach dzikie zwierzęta stanowią niezastąpiony element środowiska naturalnego Ziemi, które należy chronić dla dobra ludzkości;

świadome faktu, że każde pokolenie ludzkości dysponuje zasobami Ziemi z myślą o przyszłych pokoleniach i ma obowiązek ochrony tego dziedzictwa oraz wykorzystania go w rozsądny sposób;

przeświadczone o ciągle rosnącym znaczeniu dzikich zwierząt z punktu widzenia środowiska, ekologii, genetyki, nauki, estetyki, wypoczynku, kultury, edukacji, a także z punktu widzenia społecznego i
ekonomicznego;

w trosce głównie o te gatunki dzikich zwierząt, które wędrują przez lub poza granicami jurysdykcji państwowej;

uznając, że państwa roztaczają i powinny roztaczać opiekę nad wędrownymi gatunkami dzikich zwierząt, które żyją w granicach ich jurysdykcji państwowej lub te granice przekraczają;

przekonane, że dla celów ochrony i skutecznego gospodarowania gatunkami wędrownymi dzikich zwierząt konieczne są zgodne wysiłki wszystkich państw posiadających jurysdykcję nad obszarami, w których gatunki te przebywają przez jakikolwiek okres swego cyklu życiowego;

przypominając Zalecenie nr 32 Planu działania przyjętego przez Konferencję Narodów Zjednoczonych na temat środowiska człowieka (Sztokholm, 1972 r.), z zadowoleniem odnotowane podczas Dwudziestej siódmej Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych,

uzgodniły, co następuje:


Artykuł I
Definicje


1. Dla celów niniejszej konwencji:

a) "gatunek wędrowny" oznacza całą populację lub jakąkolwiek geograficznie odrębną część populacji dowolnego gatunku lub niższej grupy taksonomicznej dzikich zwierząt, którego znaczna liczba osobników w sposób cykliczny i możliwy do przewidzenia przekracza jedną lub kilka granic jurysdykcji państwowej;

b) "stan zachowania gatunku wędrownego" oznacza sumę czynników oddziaływających na gatunek wędrowny, które w dłuższym okresie czasu mogą wpłynąć na jego rozprzestrzenienie i liczebność;

c) "stan zachowania" uznaje się za "odpowiedni", gdy:
 • (1) dane o dynamice populacji wskazują, że gatunek wędrowny pozostaje w dłuższym okresie
 • czasu żywotnym elementem jego ekosystemu;
 • (2) areał gatunku wędrownego nie jest ograniczany ani zmniejszany, ani też nie będzie
 • zmniejszać się w dłuższym okresie czasu;
 • (3) istnieją obecnie i w przewidywalnej przyszłości będą istnieć siedliska wystarczające dla
 • trwałego zachowania populacji gatunku wędrownego; oraz
 • (4) rozprzestrzenienie i liczebność gatunku wędrownego osiąga swój historyczny zasięg i poziom
 • w zakresie zgodnym z potencjalnie odpowiadającymi mu istniejącymi ekosystemami oraz z
 • racjonalnym gospodarowaniem dziką przyrodą;

d) "stan zachowania" uznaje się za "nieodpowiedni", gdy jeden z warunków wymienionych w literze c) nie jest spełniony;

e) "zagrożony" w odniesieniu do danego gatunku wędrownego oznacza, że gatunek ten zagrożony jest wymarciem na terenie całego swego areału lub w znacznej jego części;

f) "areał" oznacza wszystkie obszary lądowe i wodne, na których gatunek wędrowny występuje, przebywa czasowo, które przekracza, lub nad którymi przelatuje w dowolnym czasie podczas swej naturalnej wędrówki;

g) "siedlisko" oznacza każdy obszar w granicach areału gatunku wędrownego charakteryzujący się warunkami życia odpowiednimi dla tego gatunku;

h) "Państwo Strefy" w odniesieniu do danego gatunku wędrownego oznacza każde państwo (bądź tam, gdzie ma to zastosowanie, także każdą inną stronę określoną w literze k) sprawujące jurysdykcję nad którąkolwiek częścią areału tego gatunku wędrownego bądź państwo, którego statki pływające pod jego banderą podejmują chwytanie tego gatunku wędrownego poza granicami jurysdykcji państwowej;

i) "chwytanie" oznacza chwytanie, polowanie, odławianie, łapanie, nękanie, umyślne zabijanie lub usiłowanie takich działań;

j) "porozumienie" oznacza porozumienie międzynarodowe dotyczące ochrony jednego lub więcej gatunków wędrownych, jak stanowi artykuł IV i V niniejszej konwencji;

oraz

k) "strona" oznacza państwo lub jakąkolwiek regionalną organizację integracji gospodarczej, utworzoną przez suwerenne państwa, posiadającą uprawnienia do negocjowania, zawierania i stosowania porozumień międzynarodowych w sprawach objętych niniejszą konwencją, dla której
niniejsza konwencja weszła życie.

2. W sprawach należących do ich kompetencji regionalne organizacje integracji gospodarczej będące stronami niniejszej konwencji we własnym imieniu korzystają z praw i wypełniają obowiązki, które niniejsza konwencja nakłada na ich państwa członkowskie. W takich przypadkach państwa członkowskie tych organizacji nie są uprawnione do samodzielnego korzystania z tych praw.

3. Tam, gdzie niniejsza konwencja stanowi, że decyzja ma być podjęta większością dwóch trzecich "stron obecnych i głosujących" lub w sposób jednomyślny, oznacza to "strony obecne i oddające głosy za lub przeciw". Przy ustalaniu większości, do "stron obecnych i głosujących" nie zalicza się stron wstrzymujących się od głosu.


Artykuł II
Podstawowe zasady


1. Strony uznają wagę ochrony gatunków wędrownych i zgody Państw Strefy na podjęcie działań w celu ochrony tych gatunków wszędzie tam, gdzie jest to możliwe i właściwe. W działaniach tych szczególnie uwzględnione powinny być te gatunki zwierząt wędrownych, których stan zachowania jest nieodpowiedni. Dla ochrony tych gatunków i ich siedlisk właściwe i niezbędne kroki powinny być podejmowane indywidualnie lub we współpracy z innymi Państwami Strefy tych gatunków.

2. Strony uznają potrzebę podjęcia działań dla uniknięcia zagrożenia jakiegokolwiek gatunku wędrownego.

3. W szczególności strony:
 • a) powinny sprzyjać badaniom nad gatunkami wędrownymi, współdziałać w tych badaniach i popierać je;
 • b) podejmą starania dla zapewnienia bezzwłocznej ochrony gatunków wędrownych wymienionych w załączniku I;
oraz
 • c) podejmą starania w celu zawarcia porozumień dotyczących ochrony i zarządzania gatunkami wędrownymi wymienionymi w załączniku II.


Artykuł III
Zagrożone gatunki wędrowne: załącznik I
 

1. W załączniku I wymienia się zagrożone gatunki wędrowne.

2. Gatunek wędrowny może być wymieniony w załączniku I pod warunkiem, że wiarygodne dowody, łącznie z najlepszą dostępną wiedzą naukową, świadczą o tym, że gatunek ten jest zagrożony.

3. Gatunek wędrowny może być wykreślony z załącznika I, jeżeli Konferencja Stron ustali, że:
 • a) wiarygodne dowody, łącznie z najlepszą dostępną wiedzą naukową, świadczą o tym, że gatunek ten nie jest już zagrożony; oraz
 • b) istnieje nikłe prawdopodobieństwo ponownego zagrożenia gatunku z powodu zaniechania ochrony w wyniku wykreślenia go z załącznika I.

4. Strony będące Państwami Strefy któregokolwiek gatunku wędrownego wymienionego w załączniku I podejmą starania w celu:
 • a) ochrony i, o ile jest to możliwe i właściwe, odtworzenia tych siedlisk gatunku, które są ważne dla zapobieżenia groźbie jego zagłady;
 • b) zapobiegania, usuwania, kompensowania lub minimalizowania, w zależności od potrzeb, niekorzystnego oddziaływania lub przeszkód poważnie utrudniających bądź uniemożliwiających wędrówkę gatunków;
oraz
 • c) zapobiegania, zmniejszania lub kontrolowania, w możliwym i właściwym zakresie, czynników stanowiących zagrożenie lub mogących zwiększyć zagrożenie gatunków, włącznie ze ścisłym kontrolowaniem wprowadzania gatunków egzotycznych lub kontrolowaniem bądź eliminowaniem takich gatunków już wprowadzonych.

5. Strony będące Państwami Strefy któregokolwiek gatunku wędrownego wymienionego w załączniku I wydają zakaz chwytania zwierząt należących do takiego gatunku. Od tego zakazu mogą zostać wprowadzone wyjątki jedynie, gdy:
 • a) chwytanie ma cel naukowy;
 • b) chwytanie odbywa się w celu umożliwienia rozmnażania lub przetrwania zagrożonego gatunku;
 • c) chwytanie odbywa się w celu zaspokojenia tradycyjnych potrzeb związanych z wykorzystaniem tego gatunku; bądź
 • d) wymagają tego okoliczności nadzwyczajne, pod warunkiem że są one dokładnie określone co do przedmiotu oraz ograniczone w czasie i
 • przestrzeni. Chwytanie takie nie powinno odbywać się ze szkodą dla gatunku.

6. Konferencja Stron może zalecić stronom będącym Państwami Strefy któregokolwiek gatunku wędrownego wymienionego w załączniku I, aby podjęły one dalsze kroki uznane za właściwe dla dobra tego gatunku.

7. Strony informują Sekretariat w możliwie najkrótszym czasie o jakichkolwiek działaniach prowadzonych zgodnie z ustępem 5.

Artykuł IV
Gatunki wędrowne objęte porozumieniami: załącznik II
 

1. W załączniku II wymienia się gatunki wędrowne mające nieodpowiedni stan zachowania, co do których istnieje potrzeba zawarcia międzynarodowych porozumień w celu ich ochrony i zarządzania, jak również te, których stanowi zachowania znaczną korzyść mogłaby przynieść współpraca międzynarodowa nawiązana drogą porozumienia międzynarodowego.

2. Jeżeli okoliczności do tego upoważniają, gatunek wędrowny może być wymieniony zarówno w załączniku I, jak i załączniku II.

3. Strony będące Państwami Strefy któregokolwiek gatunku wędrownego wymienionego w załączniku II dążą do zawarcia porozumień, jeżeli jest to korzystne dla danego gatunku, oraz przyznają pierwszeństwo gatunkom, których stan zachowania jest nieodpowiedni.

4. Strony zachęca się do podejmowania działań zmierzających do zawarcia porozumień dotyczących jakiejkolwiek populacji lub jakiejkolwiek geograficznie odrębnej części populacji jakiegokolwiek gatunku lub niższej grupy taksonomicznej dzikich zwierząt, których osobniki regularnie przekraczają jedną lub kilka granic jurysdykcji państwowej.

5. Kopia każdego porozumienia zawartego zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu zostaje złożona w Sekretariacie.

Artykuł V
Wytyczne dla porozumień


1. Celem każdego porozumienia jest odtworzenie gatunku wędrownego, którego ono dotyczy, do odpowiedniego stanu zachowania lub utrzymanie go na tym poziomie. Każde porozumienie powinno dotyczyć tych aspektów ochrony i zarządzania danym gatunkiem wędrownym, które służą osiągnięciu tego celu.

2. Każde porozumienie powinno dotyczyć całego areału danego gatunku wędrownego będącego przedmiotem porozumienia oraz powinno być otwarte do przystąpienia dla wszystkich Państw Strefy tego gatunku, bez względu na to, czy są one stronami niniejszej konwencji.

3. Tam, gdzie jest to możliwe, porozumienie powinno dotyczyć więcej niż jednego gatunku wędrownego.

4. Każde porozumienie powinno:
 • a) określać gatunki wędrowne, których dotyczy;
 • b) określać areały i trasy wędrówek gatunków wędrownych;
 • c) umożliwić ustanowienie przez każdą ze stron instytucji państwowej realizującej porozumienie;
 • d) utworzyć, o ile to konieczne, mechanizmy ułatwiające realizację celów porozumienia, kontrolujące jego skuteczność oraz zapewniające przygotowywanie sprawozdań dla Konferencji Stron;
 • e) ustanowić procedurę rozstrzygania sporów między stronami porozumienia;
oraz
 • f) w odniesieniu do gatunków wędrownych należących do rzędu Cetacea co najmniej zakazać wszelkich form chwytania tego gatunku zabronionych na mocy innych wielostronnych porozumień oraz umożliwiać przystąpienie do porozumienia państwom niebędącym Państwami Strefy tego gatunku wędrownego.

5. O ile jest to stosowne i możliwe, każde porozumienie powinno w szczególności zapewnić:
 • a) okresowy przegląd stanu zachowania gatunków wędrownych objętych porozumieniem oraz ustalenie czynników mogących oddziaływać negatywnie na ten stan;
 • b) koordynację planów ochrony i kontroli;
 • c) badanie ekologii i dynamiki populacji gatunków wędrownych objętych porozumieniem, ze szczególnym uwzględnieniem ich wędrówek;
 • d) wymianę informacji o gatunkach wędrownych objętych porozumieniem, ze szczególnym uwzględnieniem wymiany wyników badań i odpowiednich danych statystycznych;
 • e) zachowanie oraz, jeżeli jest to wymagane i możliwe, restytucję siedlisk istotnych dla utrzymania odpowiedniego stanu zachowania, a także zapobieganie niekorzystnym zmianom tych siedlisk, z uwzględnieniem ścisłej kontroli wprowadzania gatunków egzotycznych lub kontroli już
 • wprowadzonych gatunków egzotycznych mogących wyrządzić szkodę gatunkom wędrownym;
 • f) utrzymanie sieci dogodnych siedlisk właściwie rozmieszczonych na szlakach wędrówek;
 • g) o ile wydaje się to pożądane, tworzenie nowych siedlisk odpowiednich dla gatunków wędrownych lub ponowne wprowadzenie gatunków wędrownych do odpowiednich siedlisk;
 • h) eliminowanie, w możliwie najszerszym zakresie, lub kompensację niekorzystnych oddziaływań i przeszkód utrudniających lub uniemożliwiających wędrówkę;
 • i) zapobieganie, ograniczanie lub kontrolowanie uwalniania do siedlisk gatunków wędrownych substancji szkodliwych dla tych gatunków;
 • j) standardy oparte na podstawowych zasadach ekologii, służące kontroli i zarządzaniu chwytaniem gatunków wędrownych;
 • k) procedury koordynacji działań w celu zwalczania bezprawnego chwytania;
 • l) wymianę informacji o istotnych zagrożeniach dla gatunków wędrownych;
 • m) procedury postępowania w sytuacjach wyjątkowych, gdy z powodu poważnego zagrożenia stanu zachowania danego gatunku wędrownego konieczne jest szybkie i znaczne wzmożenie działań ochronnych;
oraz
 • n) informowanie opinii publicznej o treści i celach porozumienia.


Artykuł VI
Państwa Strefy
 

1. Lista Państw Strefy gatunków wędrownych wymienionych w załącznikach I i II jest aktualizowana przez Sekretariat na podstawie informacji otrzymywanych od stron.

2. Strony informują Sekretariat, w stosunku do których gatunków wędrownych wymienionych w załącznikach I i II uważają się za Państwa Strefy, łącznie z informowaniem o statkach pływających pod ich banderą, które poza granicami jurysdykcji państwowej podejmują chwytanie gatunków wędrownych, o których mowa i, o ile jest to możliwe, o przyszłych planach dotyczących tego rodzaju działań.

3. Strony będące Państwami Strefy gatunków wędrownych wymienionych w załącznikach I lub II powinny informować Konferencję Stron poprzez Sekretariat, w terminie nie krótszym niż sześć miesięcy przed każdą zwyczajną sesją Konferencji, o środkach przez nie podejmowanych w celu realizacji postanowień niniejszej konwencji dotyczących tych gatunków.

Artykuł VII
Konferencja Stron
 

1. Konferencja Stron jest organem decyzyjnym niniejszej konwencji.

2. Sekretariat zwołuje sesję Konferencji Stron nie później niż przed upływem dwóch lat od wejścia w życie niniejszej konwencji.

3. Następnie Sekretariat zwołuje sesje zwyczajne Konferencji Stron, nie rzadziej niż co trzy lata, o ile Konferencja nie postanowi inaczej, oraz sesje nadzwyczajne, w dowolnym terminie, na podstawie pisemnego wniosku co najmniej jednej trzeciej stron.

4. Konferencja Stron określa i kontroluje przepisy finansowe niniejszej konwencji. Na każdej ze swych zwyczajnych sesji Konferencja Stron przyjmuje budżet na następny okres finansowy. Każda ze stron dokonuje wkładu do budżetu zgodnie ze skalą przyjętą przez Konferencję. Przepisy finansowe, włącznie z przepisami dotyczącymi budżetu i skal wkładów, jak również ich modyfikacja, są przyjmowane jednogłośnie przez wszystkie obecne i głosujące strony.

5. Na każdej ze swych sesji Konferencja Stron dokonuje przeglądu stopnia realizacji niniejszej konwencji i w szczególności może:
 • a) dokonywać przeglądu i oceny stanu zachowania gatunków wędrownych;
 • b) dokonywać przeglądu postępu prac w dziedzinie ochrony gatunków wędrownych, w szczególności wymienionych w załącznikach I i II;
 • c) dokonywać takich ustaleń i dostarczać takich wskazówek, jakie mogą być niezbędne dla wypełnienia obowiązków przez Radę Naukową i Sekretariat;
 • d) otrzymywać i rozważać jakiekolwiek sprawozdania Rady Naukowej, Sekretariatu, a także każdej ze stron oraz każdego organu stałego ustanowionego na mocy porozumienia;
 • e) zalecać stronom poprawę stanu zachowania gatunków wędrownych i dokonywać przeglądu postępów osiągniętych w ramach porozumień;
 • f) w przypadkach gdy porozumienie nie jest zawarte, zalecać zwoływanie posiedzeń stron będących Państwami Strefy gatunków wędrownych lub grup gatunków wędrownych w celu przedyskutowania metod poprawy stanu zachowania tych gatunków;
 • g) zalecać stronom poprawę skuteczności niniejszej konwencji;
oraz
 • h) decydować o wszelkich dodatkowych środkach, które powinny być podjęte dla realizacji celów niniejszej konwencji.

6. Na każdej sesji Konferencji Stron należy określić czas i miejsce następnej sesji.

7. Na każdej sesji Konferencji Stron określa się i przyjmuje regulamin tej sesji. Podjęcie decyzji na sesji Konferencji Stron wymaga większości dwóch trzecich głosów obecnych i głosujących stron, o ile niniejsza konwencja nie stanowi inaczej.

8. Organizacja Narodów Zjednoczonych, jej wyspecjalizowane agendy, Międzynarodowa Agencja do Spraw Energii Atomowej, jak również każde państwo niebędące stroną niniejszej konwencji oraz - w odniesieniu do każdego porozumienia - organ powołany przez strony tego porozumienia, mogą być reprezentowane na sesjach Konferencji Stron przez obserwatorów.

9. Jakakolwiek instytucja lub organizacja mająca techniczne kwalifikacje w dziedzinie ochrony, zachowania i zarządzania gatunkami wędrownymi, należąca do określonych poniżej kategorii, która poinformowała Sekretariat o chęci wysłania swych obserwatorów na sesję Konferencji Stron, jest do niej dopuszczona, jeżeli co najmniej jedna trzecia obecnych stron nie zgłosi sprzeciwu. Dotyczy to:
 • a) instytucji i organów międzynarodowych, zarówno rządowych, jak i pozarządowych oraz krajowych rządowych instytucji i organów; oraz
 • c) krajowych instytucji lub organizacji pozarządowych zatwierdzonych w tym celu przez państwo, na którego terytorium mają swą siedzibę.
Po uzyskaniu zgody na uczestnictwo obserwatorzy ci mogą uczestniczyć w sesjach, ale bez prawa głosu.

Artykuł VIII
Rada Naukowa
 

1. Na swojej pierwszej sesji Konferencja Stron powołuje Radę Naukową będącą organem doradczym w sprawach naukowych.

2. Każda ze stron może ustanowić członkiem Rady Naukowej wykwalifikowanego eksperta. Ponadto w Radzie Naukowej jako członkowie zasiadają wykwalifikowani eksperci wybrani i ustanowieni przez Konferencję Stron. Konferencja Stron określa liczbę ekspertów, kryteria ich wyboru i warunki pełnienia przez nich funkcji.

3. Rada Naukowa zbiera się na wniosek Sekretariatu na podstawie decyzji Konferencji Stron.

4. Za zgodą Konferencji Stron Rada Naukowa ustanawia własny regulamin.

5. Konferencja Stron określa funkcje Rady Naukowej, które mogą obejmować:
 • a) udzielanie porad naukowych Konferencji Stron, Sekretariatowi oraz, o ile Konferencja Stron wyrazi zgodę, jakiemukolwiek organowi powołanemu na mocy niniejszej konwencji lub porozumienia, bądź którejkolwiek ze stron;
 • b) zalecenia badań i koordynacji badań nad gatunkami wędrownymi, ocenę rezultatów takich badań w celu określenia stanu zachowania gatunków wędrownych oraz przygotowanie sprawozdań dla Konferencji Stron na temat tego stanu i sposobów jego poprawy;
 • c) wydawanie zaleceń dla Konferencji Stron dotyczących włączenia gatunków wędrownych do załączników I lub II wraz ze wskazaniem areałów tych gatunków wędrownych;
 • d) wydawanie zaleceń dla Konferencji Stron dotyczących włączenia do porozumień o gatunkach wędrownych szczególnych środków ochrony i kontroli; oraz
 • e) zalecenie Konferencji Stron dotyczące rozstrzygania problemów związanych z naukowymi aspektami realizacji niniejszej konwencji, szczególnie dotyczące siedlisk gatunków wędrownych.


Artykuł IX
Sekretariat
 

1. Dla celów niniejszej konwencji tworzy się Sekretariat.

2. Po wejściu w życie niniejszej konwencji Dyrektor Wykonawczy Programu Środowiska Narodów Zjednoczonych zapewnia funkcjonowanie Sekretariatu. W takim zakresie i w taki sposób, jaki uzna za stosowny, może on korzystać z pomocy odpowiednich międzyrządowych lub pozarządowych, międzynarodowych lub krajowych instytucji i organów, posiadających kwalifikacje techniczne w dziedzinie ochrony, zachowania i zarządzania dzikimi zwierzętami.

3. Jeżeli Program Środowiska Narodów Zjednoczonych nie będzie mógł nadal utrzymywać Sekretariatu, Konferencja Stron przyjmie inne uzgodnienia w sprawie Sekretariatu.

4. Funkcje Sekretariatu obejmują:

a) organizowanie i obsługę sesji:
 • i) Konferencji Stron; oraz
 • ii) Rady Naukowej
 • b) utrzymywanie i popieranie kontaktów między stronami, stałymi organami ustanowionymi na mocy porozumień oraz innymi organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się gatunkami wędrownymi;
 • c) uzyskiwanie z jakichkolwiek odpowiednich źródeł sprawozdań i innych informacji pomocnych realizacji celów niniejszej konwencji oraz odpowiednie upowszechnianie tych informacji;
 • d) zwracanie uwagi Konferencji Stron na wszelkie sprawy powiązane z celami niniejszej konwencji;
 • e) przygotowanie dla Konferencji Stron sprawozdań z pracy Sekretariatu oraz realizacji niniejszej konwencji;
 • f) prowadzenie i publikowanie listy Państw Strefy wszystkich gatunków wędrownych wymienionych w załącznikach I i II;
 • g) popieranie zawierania porozumień pod kierunkiem Konferencji Stron;
 • h) prowadzenie i udostępnianie stronom listy porozumień oraz, o ile zażąda tego Konferencja Stron, dostarczanie jakichkolwiek informacji o tych porozumieniach;
 • i) prowadzenie i publikowanie listy zaleceń przyjętych przez Konferencję Stron na podstawie artykułu VII ustęp 5 e), f), g) lub listy decyzji podjętych na podstawie lit. h) ustępu 5 tego artykułu;
 • j) informowanie opinii publicznej o niniejszej konwencji i jej celach; oraz
 • k) wykonywanie wszelkich innych funkcji powierzonych mu na mocy niniejszej konwencji lub przez Konferencję Stron.


Artykuł X
Poprawki do konwencji
 

1. Niniejsza konwencja może być zmieniona na każdej zwyczajnej lub nadzwyczajnej sesji Konferencji Stron.

2. Każda ze stron może zgłosić propozycję poprawki.

3. Tekst każdej zaproponowanej poprawki wraz z uzasadnieniem powinien być przekazany Sekretariatowi co najmniej na sto pięćdziesiąt dni przed sesją, na której będzie ona rozpatrywana, oraz niezwłocznie przekazany przez Sekretariat wszystkim stronom. Jakiekolwiek uwagi stron dotyczące tekstu powinny być zgłoszone Sekretariatowi nie później niż sześćdziesiąt dni przed rozpoczęciem sesji. Po upływie ostatniego dnia terminu zgłaszania uwag Sekretariat niezwłocznie przekazuje stronom wszelkie uwagi, które wpłynęły do tego dnia.

4. Poprawki przyjmuje się większością dwóch trzecich głosów obecnych i głosujących stron.

5. Przyjęta poprawka wchodzi w życie wobec wszystkich stron, które ją przyjęły, w pierwszym dniu trzeciego miesiąca następującego po dniu, w którym dwie trzecie stron złożyło u depozytariusza dokument przyjęcia. Dla każdej ze stron, która złożyła dokument przyjęcia po dniu, w którym dwie trzecie stron złożyło swoje dokumenty przyjęcia, poprawka wchodzi w życie w stosunku do tej strony w pierwszym dniu trzeciego miesiąca następującego po złożeniu dokumentu przyjęcia.

Artykuł XI
Poprawki do załączników
 

1. Do załączników I i II można wnosić poprawki na każdej zwyczajnej lub nadzwyczajnej sesji Konferencji Stron.

2. Każda ze stron może zgłosić propozycję poprawki.

3. Teksty każdej zgłoszonej poprawki wraz z uzasadnieniem, oparte na najlepszej dostępnej wiedzy naukowej, powinny być przekazane Sekretariatowi co najmniej na sto pięćdziesiąt dni przed sesją oraz niezwłocznie przekazane przez Sekretariat wszystkim stronom. Wszelkie uwagi stron dotyczące tekstu powinny zostać zgłoszone Sekretariatowi nie później niż na sześćdziesiąt dni przed rozpoczęciem sesji. Po upływie ostatniego dnia terminu zgłaszania uwag Sekretariat niezwłocznie przekazuje stronom wszelkie uwagi, które wpłynęły do tego dnia.

4. Poprawki przyjmuje się większością dwóch trzecich głosów obecnych i głosujących stron.

5. Przyjęta poprawka wchodzi w życie wobec wszystkich stron po upływie dziewięćdziesięciu dni od sesji Konferencji Stron, na której była przyjęta, z wyjątkiem tych stron, które zgłaszały zastrzeżenia zgodnie z ustępem 6.

6. W okresie dziewięćdziesięciu dni, o których mowa w ustępie 5, poprzez pisemne powiadomienie depozytariusza, każda ze stron może zgłosić zastrzeżenie do poprawki. Zastrzeżenie do poprawki może być wycofane poprzez pisemne powiadomienie depozytariusza, po czym poprawka wchodzi w życie w stosunku do tej strony po upływie dziewięćdziesięciu dni od daty wycofania zastrzeżenia.

Artykuł XII
Wpływ na konwencje międzynarodowe i inne przepisy prawa
 

1. Nic, o czym mowa w niniejszej konwencji, nie narusza kodyfikacji i rozwoju prawa morza, prowadzonych przez Konferencję Narodów Zjednoczonych dotyczącą Prawa Morza, zwołaną na mocy rezolucji nr 2750 C/XXV/ Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych ani też obecnych i przyszłych roszczeń oraz opinii prawnych żadnego z państw w kwestii prawa morza oraz charakteru i zakresu jurysdykcji państwowej nad wybrzeżem i banderą.

2. Postanowienia niniejszej konwencji w żaden sposób nie wpływają na prawa i obowiązki którejkolwiek ze stron, wynikające z jakichkolwiek istniejących traktatów, konwencji lub porozumień.

3. Postanowienia niniejszej konwencji w żaden sposób nie wpływają na prawo stron do przyjęcia bardziej restrykcyjnych środków ochrony gatunków wędrownych wymienionych w załącznikach I i II lub do przyjęcia przez nie wewnętrznych środków ochrony gatunków niewymienionych w załącznikach I i II.

Artykuł XIII
Rozstrzyganie sporów
 

1. Jakikolwiek spór, jaki może powstać między dwoma lub więcej stronami co do interpretacji lub stosowania postanowień niniejszej konwencji, jest przedmiotem negocjacji między stronami sporu.

2. Jeżeli spór nie może być rozstrzygnięty zgodnie z postanowieniami ustępu 1, strony mogą na podstawie obustronnego porozumienia przekazać sprawę do arbitrażu, w szczególności do Stałego Sądu Arbitrażowego w Hadze. Strony przekazujące sprawę są związane orzeczeniem arbitrażowym.

Artykuł XIV
Zastrzeżenia
 

1. Postanowienia niniejszej konwencji nie są przedmiotem ogólnych zastrzeżeń. Szczegółowe zastrzeżenia można zgłaszać zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu i artykułu XI.

2. Przy składaniu dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia każde Państwo lub regionalna organizacja integracji gospodarczej może zgłosić szczegółowe zastrzeżenie w sprawie obecności w załączniku I lub załączniku II, bądź w obu, któregokolwiek gatunku wędrownego, po czym nie są one uważane za stronę odnośnie do przedmiotu tego zastrzeżenia, aż do upływu dziewięćdziesięciu dni od przekazania stronom przez depozytariusza powiadomienia o wycofaniu tego zastrzeżenia.

Artykuł XV
Podpisanie
 

Niniejsza konwencja jest otwarta do podpisu dla wszystkich państw i regionalnych organizacji integracji gospodarczej w Bonn do dwudziestego drugiego czerwca 1980 r.

Artykuł XVI
Ratyfikacja, przyjęcie, zatwierdzenie
 

Niniejsza konwencja podlega ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu. Dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia lub zatwierdzenia składane są Rządowi Republiki Federalnej Niemiec, będącemu depozytariuszem.

Artykuł XVII
Przystąpienie
 

Po dwudziestym drugim czerwca 1980 r. niniejsza Konwencja otwarta jest do przystąpienia dla wszystkich państw i regionalnych organizacji integracji gospodarczej, które jej nie podpisały. Dokumenty przystąpienia składa się u depozytariusza.

Artykuł XVIII
Wejście w życie
 

1. Niniejsza konwencja wchodzi w życie w pierwszym dniu trzeciego miesiąca następującego po dniu złożenia u depozytariusza piętnastego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia lub zatwierdzenia.

2. Dla każdego państwa lub każdej regionalnej organizacji integracji gospodarczej, które ratyfikują, przyjmują lub zatwierdzają niniejszą konwencję, bądź do niej przystępują, po złożeniu piętnastego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia lub zatwierdzenia, niniejsza konwencja wchodzi w życie w pierwszym dniu trzeciego miesiąca następującego po dniu złożenia przez to państwo lub taką organizację dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia lub zatwierdzenia.

Artykuł XIX
Wypowiedzenie
 

Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą konwencję w każdym czasie poprzez pisemne powiadomienie depozytariusza. Wypowiedzenie staje się skuteczne po upływie dwunastu miesięcy od otrzymania powiadomienia przez depozytariusza.

Artykuł XX
Depozytariusz
 

1. Oryginał niniejszej konwencji w językach angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim i rosyjskim, z których każdy tekst jest jednakowo autentyczny, jest składany depozytariuszowi. Depozytariusz przekazuje uwierzytelnione kopie każdej wersji językowej wszystkim państwom i wszystkim regionalnym organizacjom integracji gospodarczej, które podpisały konwencję lub złożyły dokumenty przystąpienia do niej.

2. W porozumieniu z zainteresowanymi rządami depozytariusz przygotuje oficjalne teksty niniejszej konwencji w językach arabskim i chińskim.

3. Depozytariusz informuje wszystkich sygnatariuszy oraz państwa i regionalne organizacje integracji gospodarczej, które podpisały lub przystąpiły do niniejszej konwencji, a także Sekretariat, o podpisaniu, złożeniu dokumentów ratyfikacyjnego, przyjęcia lub zatwierdzenia, o wejściu w życie niniejszej konwencji, wniesionych do niej poprawkach, szczegółowych zastrzeżeniach i powiadomieniach o wypowiedzeniu.

4. Niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej konwencji jej uwierzytelniona kopia jest przekazywana przez depozytariusza Sekretariatowi Narodów Zjednoczonych w celu rejestracji i publikacji zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych.

Na dowód czego niżej podpisani, należycie w tym celu upoważnieni, podpisali niniejszą konwencję.

Sporządzono w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r.

ZAŁĄCZNIKI

 

ZAŁĄCZNIK I
DO KONWENCJI O OCHRONIE WĘDROWNYCH GATUNKÓW DZIKICH ZWIERZĄT
 
(Poprawiany przez Konferencję Stron w latach 1985, 1988, 1991, 1994, 1997 i 1999)
 
Definicje:
1. Zawarte w niniejszym załączniku gatunki wędrowne wymieniono:
 • a) według nazwy gatunku lub podgatunku bądź
 • b) jako wszystkie gatunki wędrowne należące do wyższej jednostki taksonomicznej lub określonej jej części.

2. Inne nazwy jednostek systematycznych, wyższych niż gatunek, zostały przedstawione jedynie w celu informacji lub klasyfikacji.

3. Skrót pojęcia sensu lato "(s.l.)" jest użyty w celu zaznaczenia, że nazwa naukowa została użyta w jej poszerzonym znaczeniu.

4. Odsyłacz (*) umieszczony przy nazwie gatunku oznacza, że dany gatunek lub jego odizolowana populacja, bądź wyższa jednostka zawierająca ten gatunek, zostały zawarte w załączniku II.

Mammalia

CHIROPTERA
Molossidae:
- Tadarida brasiliensis

PRIMATES
Hominidae (1):

- Gorilla gorilla beringei

CETACEA
Pontoporiidae:

- Pontoporia blainvillei*

Balaenopteridae:
- Balaenoptera musculus
- Megaptera novaeangliae

 

Balaenidae:
- Balaena mysticetus
- Balaena glacialis glacialis
(2)
- Balaena glacialis australis (3)

CARNIVORA
Mustelidae:
- Lontra felina
(4)
- Lontra provocax (5)

Felidae:
- Uncia uncia
(6)

Phocidae (7):
- Monachus monachus*

SIRENIA
Trichechidae:
- Trichechus manatus
* (populacje między Hondurasem a Panamą)

PERISSODACTYLA
Equidae:
- Equus grevyi

ARTIODACTYLA
Camelidae:
- Vicugna vicugna
* (z wyjątkiem populacji peruwiańskich)

Cervidae:
- Cervus elaphus barbarus
- Hippocamelus bisulcus

Bovidae:
- Bos sauveli
- Bos grunniens
- Addax nasomaculatus
- Gazella cuvieri
- Gazella dama
- Gazella dorcas
(tylko populacje z północno-zachodniej Afryki)
- Gazella leptoceros
- Oryx dammah
*

Aves

 

SPHENISCIFORMES
Spheniscidae:
- Spheniscus humboldti

PROCELLARIIFORMES
Diomedeidae:
- Diomedea albatrus
- Diomedea amsterdamensis

Procellariidae:
- Pterodroma cahow
- Pterodroma phaeopygia
- Pterodroma sandwichensis
(8)

PELECANIFORMES
Pelecanidae:
- Pelecanus crispus
*
- Pelecanus onocrotalus* (tylko populacje z Palearktyki)

CICONIIFORMES
Ardeidae:
- Egretta eulophotes

Ciconiidae:
- Ciconia boyciana

Threskiornithidae:
- Geronticus eremita
*

PHOENICOPTERIFORMES
Phoenicopteridae:
- Phoenicopterus andinus
(9)
- Phoenicopterus jamesi (10)

ANSERIFORMES
Anatidae:
- Anser erythropus
*
- Branta ruficollis*
- Chloephaga rubidiceps*
- Marmaronetta angustirostris*
- Aythya nyroca*
- Polysticta stelleri*
- Oxyura leucocephala*

FALCONIFORMES
Accipitridae:
- Haliaeetus albicilla
*
- Haliaeetus pelagicus*
- Aquila clanga*
- Aquila heliaca*
- Aquila adalberti (11)*

Falconidae:
- Falco naumanni
*

GRUIFORMES
Gruidae:
- Grus japonensis
*
- Grus leucogeranus*
- Grus nigricollis*

Rallidae:
- Sarothrura ayresi
*

Otididae:
- Chlamydotis undulata
* (tylko populacje z północno-zachodniej Afryki)
- Otis tarda* (populacja środkowoeuropejska)

CHARADRIIFORMES
Charadriidae:
- Vanellus gregarius
(12)*
- Scolopacidae
- Numenius borealis
*
- Numenius tenuirostris*
- Tryngites subruficollis*

Laridae:
- Larus atlanticus
- Larus audouinii
*
- Larus leucophthalmus*
- Larus relictus
- Larus saundersi

Alcidae:
- Synthliboramphus wumizusume

PASSERIFORMES
Tyrannidae:
- Alecturus risora
- Hirundinidae Hirundo atrocaerulea
*

Muscicapidae:
- Acrocephalus paludicola
*
- Emberizidae
- Sporophila zelichi
- Sporophila cinnamomea
- Sporophila hypochroma

Parulidae:
- Dendroica kirtlandii

Icteridae:
- Agelaius flavus
- Fringillidae
- Serinus syriacus

Reptilia


TESTUDINATA
Cheloniidae:
- Chelonia mydas
*
- Caretta caretta*
- Eretmochelys imbricata*
- Lepidochelys kempii*
- Lepidochelys olivacea*
- Dermochelyidae
 -Dermochelys coriacea
*

Pelomedusidae:
- Podocnemis expansa
* (tylko populacje z górnej Amazonki)

CROCODYLIA
Gavialidae:
- Gavialis gangeticus

Pisces
 

SILURIFORMES
Schilbeidae:
- Pangasianodon gigas


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Wcześniej określano jako Pongidae
2. Wcześniej określano jako Eubalaena glacialis (s.l.)
3. Wcześniej określano jako Eubalaena australis (s.l.)
4. Wcześniej określano jako Lutra felina
5. Wcześniej określano jako Lutra provocax
6. Wcześniej określano jako Panthera uncia
7. Rząd PINNIPEDIA obecnie wchodzi w skład rzędu CARNIVORA
8. Wcześniej zaliczano do Pterodroma phaeopygia (s.l.)
9. Wcześniej określano jako Phoenicoparrus andinus
10. Wcześniej określano jako Phoenicoparrus jamesi
11. Wcześniej określano jako Aquila heliaca (s.l.)
12. Wcześniej określano jako Chettusia gregaria


ZAŁĄCZNIK II
DO KONWENCJI O OCHRONIE WĘDROWNYCH GATUNKÓW DZIKICH ZWIERZĄT

 
(poprawiany przez Konferencję Stron w latach 1985, 1988, 1991, 1994, 1997 i 1999)
 
Definicje:

1. Zawarte w niniejszym załączniku gatunki wędrowne wymieniono:
 • a) według nazwy gatunku lub podgatunku bądź
 • b) jako wszystkie gatunki wędrowne należące do wyższej jednostki taksonomicznej lub określonej jej części.
Jeżeli nie wskazano inaczej, tam, gdzie wspomina się o jednostce systematycznej wyższej niż gatunek, oznacza, że wszystkie gatunki wędrowne należące do tej jednostki mogłyby w poważnym stopniu skorzystać z zawarcia porozumień.

2. Skrót "spp." następujący po nazwie rodziny lub rodzaju jest użyty w celu oznaczenia wszystkich gatunków wędrownych należących do tej rodziny lub rodzaju.

3. Inne nazwy jednostek systematycznych, wyższych niż gatunek, zostały przedstawione jedynie w celu informacji lub klasyfikacji.

4. Skrót "(s.l.)" jest użyty w celu zaznaczenia, że nazwa naukowa została użyta w jej poszerzonym znaczeniu.

5. Odsyłacz (*) umieszczony przy nazwie gatunku lub wyższej jednostki systematycznej oznacza, że dany gatunek lub jego odrębna populacja, bądź jeden lub więcej gatunków należących do tej wyższej jednostki systematycznej, zostały zawarte w załączniku I
 

Mammalia
 

CHIROPTERA
Rhinolophidae:
- R. spp.
(tylko populacje europejskie)

Vespertilionidae:
- V. spp
. (tylko populacje europejskie)
- Molossidae
- Tadarida teniotis

CETACEA
Platanistidae:
- Platanista gangetica gangetica
(13)
- Pontoporiidae
- Pontoporia blainvillei
*

Iniidae:
- Inia geoffrensis
- Monodontidae
- Delphinapterus leucas
- Monodon monoceros

Phocoenidae:
- Phocoena phocoena
(populacje z Morza Północnego i Bałtyku, zachodniej części Północnego Atlantyku oraz Morza Czarnego)
- Phocoena spinipinnis
- Phocoena dioptrica
- Neophocaena phocaenoides
- Phocoenoides dalli

Delphinidae:
- Sousa chinensis
- Sousa teuszii
- Sotalia fluviatilis
- Lagenorhynchus albirostris
(tylko populacje z Morza Północnego i Bałtyku)
- Lagenorhynchus acutus (tylko populacje z Morza Północnego i Bałtyku)
- Lagenorhynchus obscurus
- Lagenorhynchus australis
- Grampus griseus
(tylko populacje Morza Północnego i Bałtyku)
- Tursiops aduncus (populacje mórz Arafura/Timorskiego)
- Tursiops truncatus (populacje Morza Północnego i Bałtyku, populacja z zachodniej części Morza Śródziemnego oraz Morza Czarnego)
- Stenella attenuata (populacje z tropikalnej strefy wschodniego Pacyfiku oraz południowo-wschodniej Azji)
- Stenella longirostris (populacje z tropikalnej strefy wschodniego Pacyfiku oraz południowo-wschodniej Azji)
- Stenella coeruleoalba (populacje z tropikalnej strefy wschodniego Pacyfiku oraz zachodniej części Morza Śródziemnego)
- Delphinus delphis (populacje Morza Północnego i Bałtyku, zachodniej części Morza Śródziemnego, Morza Czarnego oraz tropikalnej strefy
wschodniego Pacyfiku)
- Lagenodelphis hosei (populacje z południowo-wschodniej Azji)
- Orcaella brevirostris
- Cephalorhynchus commersonii
(populacje z Ameryki Południowej)
- Cephalorhynchus eutropia
- Cephalorhynchus heavisidii
- Orcinus orca
(populacja z wschodniej części północnego Pacyfiku)
- Globicephala melas (tylko populacje z Morza Północnego i Bałtyku)

Ziphiidae:
- Berardius bairdii
- Hyperoodon ampullatus

CARNIVORA
Phocidae:
- Phoca vitulina
(tylko populacje z Morza Waddena i Bałtyku)
- Halichoerus grypus (tylko populacje z Bałtyku)
- Monachus monachus*

PROBOSCIDEA
Elephantidae:
- Loxodonta africana

SIRENIA
Dugongidae:
- Dugong dugon

Trichechidae:
- Trichechus manatus
* (populacje między Hondurasem a Panamą)

ARTIODACTYLA
Camelidae:
- Vicugna vicugna*

Bovidae:
- Oryx dammah*
- Gazella gazella
(tylko populacje azjatyckie)
 


Aves

 

SPHENISCIFORMES
Spheniscidae:
- Spheniscus demersus

GAVIIFORMES
Gavidae:
- Gavia stellata
(populacje z zachodniej Palearktyki)
- Gavia arctica arctica
- Gavia arctica suschkini
- Gavia immer immer
(populacje z północno-zachodniej Europy)
- Gavia adamsii (populacje z zachodniej Palearktyki)

PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae:
- Podiceps grisegena grisegena
- Podiceps auritus
(populacje z zachodniej Palearktyki)

PROCELLARIIFORMES
Diomedeidae:
- Diomedea exulans
- Diomedea epomophora
- Diomedea irrorata
- Diomedea nigripes
- Diomedea immutabilis
- Diomedea melanophris
- Diomedea bulleri
- Diomedea cauta
- Diomedea chlororhynchos
- Diomedea chrysostoma
- Phoebetria fusca
- Phoebetria palpebrata
- Procellaridae
- Macronectes giganteus
- Macronectes halli
- Procellaria cinerea
- Procellaria aequinoctialis
- Procellaria aequinoctialis conspicillata
- Procellaria parkinsoni
- Procellaria westlandica

PELECANIFORMES
Phalacrocoracidae:
- Phalacrocorax nigrogularis
- Phalacrocorax pygmeus
(14)
- Pelecanidae
- Pelecanus onocrotalus
* (populacje z zachodniej Palearktyki)
- Pelecanus crispus*

CICONIIFORMES
Ardeidae:
- Botaurus stellaris stellaris
(populacje z zachodniej Palearktyki)
- Ixobrychus minutus minutus (populacje z zachodniej Palearktyki)
- Ixobrychus sturmii
- Ardeola rufiventris
- Ardeola idae
- Egretta vinaceigula
- Casmerodius albus albus
(populacje z zachodniej Palearktyki)
- Ardea purpurea purpurea (populacje lęgowe w zachodniej Palearktyce)

Ciconiidae:
- Mycteria ibis
- Ciconia nigra
- Ciconia episcopus microscelis
- Ciconia ciconia

Threskiornithidae:
- Plegadis falcinellus
- Geronticus eremita*
- Threskiornis aethiopicus aethiopicus
- Platalea alba
(z wyjątkiem populacji malgaskiej)
- Platalea leucorodia

PHOENICOPTERIFORMES
Phoenicopteridae:
- Ph. spp.*

ANSERIFORMES
Anatidae:
- A. spp.*

FALCONIFORMES
Cathartidae:
- C. spp.
- Pandionidae
- Pandion haliaetus

Accipitridae:
- A. spp.*

Falconidae:
- F. spp.*

GALLIFORMES
Phasianidae:
- Coturnix coturnix coturnix

GRUIFORMES
Rallidae:
- Porzana porzana
(populacje lęgowe w zachodniej Palearktyce)
- Porzana parva parva
- Porzana pusilla intermedia
- Fulica atra atra
(populacje z Morza Śródziemnego i Morza Czarnego)
- Aenigmatolimnas marginalis
- Crex crex
- Sarothrura boehmi
- Sarothrura ayresi*

Gruidae:
- Grus spp. (15)*

Otididae:
- Chlamydotis undulata
* (tylko populacja azjatycka)
- Otis tarda*

CHARADRIIFORMES
Recurvirostridae:
- R. spp.

Dromadidae:
- Dromas ardeola

Burhinidae:
- Burhinus oedicnemus

Glareolidae:
- Glareola pratincola
- Glareola nordmanni

Charadriidae:
- C. spp.*


Scolopacidae (16):
- S. spp.*
- Laridae
(17)
- Larus hemprichii
- Larus leucophthalmus*
- Larus ichthyaetus
(populacja z zachodniej Eurazji i Afryki)
- Larus melanocephalus
- Larus genei
- Larus audouinii*
- Larus armenicus
- Sterna nilotica nilotica
(populacja z zachodniej Eurazji i Afryki)
- Sterna caspia (populacja z zachodniej Eurazji i Afryki)
- Sterna maxima albidorsalis
- Sterna bergii
(populacja z zachodniej Eurazji i Afryki)
- Sterna bengalensis (populacja z zachodniej Eurazji i Afryki)
- Sterna sandvicensis sandvicensis
- Sterna dougallii
(populacje z Atlantyku)
- Sterna hirundo hirundo (populacje lęgowe w zachodniej Palearktyce)
- Sterna paradisaea (populacje z Atlantyku)
- Sterna albifrons
- Sterna saundersi
- Sterna balaenarum
- Sterna repressa
- Chlidonias niger niger
- Chlidonias leucopterus (populacja z zachodniej Eurazji i Afryki)

PSITTACIFORMES
Psittacidae:
- Amazona tucumana

CORACIIFORMES
Meropidae:
- Merops apiaster
- Coraciidae
- Coracias garrulus

PASSERIFORMES
Muscicapidae:
- M. (s.l.) spp
.(18)*
- Hirundinidae
- Hirundo atrocaerulea
*
 

Reptilia
 

 
TESTUDINATA
Cheloniidae:
- C. spp
.*

Dermochelyidae:
- D. spp.*


Pelomedusidae:
- Podocnemis expansa
*

CROCODYLIA
Crocodylidae:
- Crocodylus porosus

 

Pisces

 Elasmobranchii
 
ORECTOLOBIFORMES
Rhincodontidae:
- Rhincodon typus
- Actinopterygii

ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae:
- Huso huso
- Huso dauricus
- Acipenser baerii baicalensis
- Acipenser fulvescens
- Acipenser gueldenstaedtii
- Acipenser medirostris
- Acipenser mikadoi
- Acipenser naccarii
- Acipenser nudiventris
- Acipenser persicus
- Acipenser ruthenus (populacja z Danube)
- Acipenser schrenckii
- Acipenser sinensis

- Acipenser stellatus
- Acipenser sturio
- Pseudoscaphirhynchus kaufmanni
- Pseudoscaphirhynchus hermanni
- Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi
- Psephurus gladius

Insecta


LEPIDOPTERA
Danaidae:
- Danaus plexippus-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Wcześniej określany jako Platanista gangetica
14. Wcześniej określany jako Phalacrocorax pygmaeus
15. Do tego zalicza się Grus virgo, określany wcześniej jako Anthropoides virgo
16. Do tego zalicza się podrodzinę Phalaropodinae, określaną wcześniej jako rodzina Phalaropodidae
17. Rodzina Sternidae jest obecnie włączona do Laridae
18. Do tego zalicza się podrodzinę Sylviinae, określaną wcześniej jako rodzina Sylviidae

Po zapoznaniu się z powyższą konwencją, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:
- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,
- Rzeczpospolita Polska postanawia przystąpić do tej konwencji,
- będzie niezmiennie zachowywana.
Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 13 grudnia 1995 r.