Porady

Zgodnie z postanowieniami Konwencji z Aarhus, mówiącej m.in. , że:
 (...) społeczeństwo będzie miało, w sprawach dotyczących środowiska, dostęp do informacji, możliwość udziału w podejmowaniu decyzji i dostęp do wymiaru sprawiedliwości, bez względu na obywatelstwo, narodowość lub miejsce zamieszkania, a w przypadku osoby prawnej bez względu na to gdzie ma ona siedzibę lub rzeczywisty ośrodek działalności.  - (Art. 3 p. 9)

"Społeczeństwo" oznacza jedną lub więcej osób fizycznych lub prawnych oraz, zgodnie z krajowym ustawodawstwem lub praktyką, ich stowarzyszenia, organizacje lub grupy; - (Art. 2 p. 4)
każdy z nas ma prawo domagać się informacji dotyczących planowanych przedsięwzięć w zakresie przekształceń środowiska naturalnego, w tym wglądu do ekspertyz, założeń i dokumentacji technicznych proponowanych rozwiązań, domagać się zmian lub wstrzymania decyzji, jeśli rozwiązania nie są prawidłowe oraz dochodzić swoich racji na drodze sądowej.

Aby konstruktywnie uczestniczyć w procesach decyzyjnych i kontrolnych, oprócz znajomości prawa, potrzebna jest też fachowa wiedza w różnych dziedzinach, często bardzo specjalistyczna. Licząc na współpracę zainteresowanych dobrem naszej ojczystej przyrody fachowców, będziemy starali się w przystępny sposób podawać przykłady prawidłowych rozwiązań dotyczących najczęstszych i najbardziej istotnych problemów ekosystemów rzecznych.


Podręczniki GDOŚ (PDF):

1. Natura 2000 a gospodarka wodna
2. Natura 2000 i akwakultura
3. Natura 2000 i społeczenstwo
4. Natura 2000 korzyści dla rolnictwa
5. Natura 2000 w leśnictwie
6. Natura 2000 w ocenach oddziaływania na środowisko
7. Natura 2000 w planowaniu przestrzennym - rola korytarzy ekologicznych


Publikacje:
  1. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie - najważniejsze zagadnienia i pytania
  2. Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko jako narzędzie ochrony różnorodności biologicznej  w dolinach rzecznych  - najważniejsze zagadnienia i pytania