Lokalizacja urządzeń służących do migracji ryb i wykorzystanie wabiącego prądu wody

Podstawowym elementem przy projektowaniu urządzeń służących do migracji ryb jest ich lokalizacja. Najlepiej zaprojektowane urządzenie nie będzie spełniać swojej funkcji, jeśli ryba nie potrafi go odnaleźć. Lokalizacja wejścia od strony wody dolnej musi być starannie wybrana przy równoczesnym zawężeniu strumienia wody w celu otrzymania efektywnie działającego prądu wabiącego. Prędkość prądu wabiącego wody powinna być minimum 10% większa niż prędkość przy wylocie z urządzenia.

Przy projektowaniu urządzeń do migracji ryb o małym spadku i minimalnych przepływach należy wzmocnić wabiący prąd wody dodatkowym zasileniem, poprowadzonym rurociągiem od wody górnej.

Wejście do przepławki powinno być umieszczone po tej stronie rzeki, gdzie koncentruje się główny przepływ wody. W przypadku elektrowni wodnych prawidłowe i złe rozwiązania prezentujemy na niżej przedstawionych schematach.Schemat lokalizacji obejścia przy MEW. A - prawidłowa, B - nieprawidłowa

 

Schemat lokalizacji przepławki przy MEW. A - prawidłowa; B - nieprawidłowa

 

Schemat lokalizacji przepławki przy przegrodzie prostopadłej do kierunku prądu wody z przepływem równo rozłożonym na całej szerokości przepływu
A - bardzo dobra, B - dobra, C - zła
 


Schemat lokalizacji przepławki przy przegrodzie ukośnej do kierunku prądu wody
A - prawidłowa loaklizacja, B i C - nieprawidłowa


źródło: "Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich". Min. środowiska, Departament Zasobów Wodnych