Ustawy

Ustawa - Prawo wodne (z dnia 9 lutego 2012 r. - tekst jednolity)

Ustawa o rybactwie śródlądowym (z dnia 18 kwietnia 1985 r. - tekst jednolity 2011)

Ustawa o ochronie przyrody (z dnia 16 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami)

Ustawa o ochronie zwierząt (z dnia 21 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami)

Ustawa - Prawo ochrony środowiska (z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami)

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (z dnia 3 października 2008 r. - tekst jednolity)

Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (z dnia 13 kwietnia 2007 r.  - tekst jednolity)