Obszar Natura 2000 - Dolina Łupawy

Kod obszaru: PLH220036
Powierzchnia: 5 508,60 ha
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000 - specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)


OPIS OBSZARU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU

Klasy siedlisk % pokrycia:

Lasy iglaste - 38%
Lasy liściaste - 12%
Lasy mieszane - 17%
Siedliska łąkowe i zaroślowe (ogólnie) - 18%
Siedliska rolnicze (ogólnie) - 11%
Wody śródlądowe (stojące i płynące) - 4%
Suma pokrycia siedlisk 100 %

OPIS OBSZARU

Obszar obejmuje doliny rzek Łupawy i Bukowiny od wypływu z jez. Jasień. W granicach obszaru występują:
- naturalne, głębokie koryta rzeczne Łupawy i Bukowiny
- źródliska i niewielkie potoki (dopływy)
- rozległe obszary łęgu o podgórskim charakterze Carici remotae-Fraxinetum na zboczach doliny, jak również grądy dębowo-grabowe Stellario-Carpinetum w wielu wąwozach oraz buczyny Luzulo-Fagetum i Asperulo-Fagetum
- podmokłe łąki, torfowiska przejściowe i wysokie, oraz dystroficzne jeziora w bezodpływowych obszarach.

WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE

Obszar chroni 14 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Są to jednocześnie ważne siedliska fauny, niezwykletu bogatej. Dodatkową wartość stanowią:

- górski i podgórski charakter rzeki
- jedno z największych skupisk źródlisk na Pomorzu
- duże kompleksy łęgów o podgórskim charakterze
- liczne rzadkie i zagrożone gatunków roślin z Polskiej Czerwonej Księgi
- bardzo liczna populacja słodkowodnego glonu Hildenbrandtia rivularis, świadcząca o czystości wód
- cenne gatunki ryb łososiowatych
- siedliska ptaków drapieżnych oraz ptaków wodno-błotnych i terenów łąk
- malowniczy krajobraz z rozległymi kompleksami lasów

Gatunki wymienione w p. 3.3. z motywacją D to gatunki prawnie chronione w Polsce.


ZAGROŻENIA

Zagrożeniem dla doliny rzeki Łupawy mogą być:
- prace hydro-inżynieryjne
- zaprzestanie użytkowania (np. wypasu lub wykaszania) łąk i soligenicznych torfowisk
- intensyfikacja gospodarki leśnej, wycinanie drzew, zwłaszcza na stromych zboczach doliny, wąwozów i źródlisk
- lokowanie w granicach obszaru i w jego sąsiedztwie inwestycji powodujących zanieczyszczenia wód.

STATUS OCHRONNY

Brak ochrony

STRUKTURA WŁASNOŚCI

Własność Państwowa:

- Lasy Państwowe - Nadleśnictwa Łupawa, Damnica i Cewice
- Agencja Nieruchomości Rolnych
- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
- Polski Związek Wędkarski
Częściowo własność prywatna.