Obszar Natura 2000 - Brzeźnicka Węgorza

Kod obszaru: PLH320049
Powierzchnia: 592,20 ha
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000 - specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

OPIS OBSZARU


OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU

Klasy siedlisk % pokrycia:

Lasy iglaste - 13%
Lasy liściaste - 55%
Lasy mieszane - 14%
Wody śródlądowe (stojące i płynące) - 18%
Suma pokrycia siedlisk 100 %


OPIS OBSZARU

Proponowany obszar obejmuje dolinę Brzeźnickiej Węgorzy wraz z jeziorami Brzeźniak (99ha), Żabice (67ha) i Wierzno (1,5ha).
Brzeźnicka Węgorza stanowi lewy dopływ Regi o dł. 40 km, a swój początek bierze w jez. Studnica na Pojezierzu Drawskim.
Na całej jej długości koncentruje się wiele wartości przyrodniczych i krajobrazowych. W górnym odcinku (Kołatka - jez. Brzeźniak) jest potokiem o dużym spadku, wartkim nurcie i kamienistym dnie. Poniżej jez. Żabice płynie szeroką i głęboką doliną, wzdłuż której występują bardzo bogate florystycznie łęgi jesionowo-olszowe, bagienne olsy, żyzne i kwaśne buczyny oraz grądy. Jeziora ze zbiorowiskami roślin wodnych o pływających liściach ze związku Nymphaeion mają długą linią brzegową. Na zboczach dolin oraz nad jeziorami wystepują liczne, wspaniale wykształcone źródliska. Występowanie słodkowodnego krasnorosta Hildebrandtia rivularis świadczy o wysokiej czystości potoku.
Powyżej jez. Brzeźniak i na jego brzegach rozciągają się rozległe i niedostępne trzcinowiska, będące miejscem lęgów licznych ptaków.

WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE

Na terenie obszaru występuje 5 siedlisk z Załącznika I (zajmujących łącznie ok. 78% powierzchni) i 4 gatunki z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. W skali ponadlokalnej obszar stanowi ostoję dobrze zachowanych i zróżnicowanych lasów liściastych, kontrastujących z okolicznymi lasami, głównie monokulturami na gruntach porolnych lub silnie przekształconymi przez gospodarkę leśną.
Nad rzeką gnieździ się para orlików krzykliwych Aquila pomarina.
W okresie zimowym, niezamarzająca rzeka jest miejscem bytowania kaczek w ilości kilkuset osobników.
Gatunki wymienione w p. 3.3. z motywacją D to gatunki prawnie chronione w Polsce.

ZAGROŻENIA

Presja na użytkowanie rekreacyjne niezalesionych brzegów jezior. Urozmaicona konfiguracja terenu i różnorodność krajobrazowa jest powodem, dla którego urządzane tu są nielegalne rajdy samochodów terenowych. Niszczona jest wówczas pokrywa glebowa, runo leśne, a hałas płoszy zwierzęta. Trasy rajdowe przebiegają również w lasach na siedliskach bagiennych i źródliskach.

STATUS OCHRONNY

Obszar nie jest chroniony; niemal w całości położony jest w otulinie Ińskiego Parku Krajobrazowego. Proponuje się utworzenie rezerwatu przyrody i zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.

STRUKTURA WŁASNOŚCI

Ok. 95 % - Skarb Państwa: 50% (Lasy Nadleśnictwa Łobez) i 40% jeziora (Agencja Nieruchomości Rolnych). Niewielki odsetek gruntów prywatnych.