Obszar Natura 2000 - Dolina Słupi

Kod obszaru: PLB220002
Powierzchnia: 37 471.80 ha
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000 - specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

OPIS OBSZARU
 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU

Klasy siedlisk % pokrycia:
Lasy iglaste - 50%
Lasy liściaste - 8%
Lasy mieszane - 14%
Siedliska łąkowe i zaroślowe (ogólnie) - 5%
Siedliska rolnicze (ogólnie) - 20%
Wody śródlądowe (stojące i płynące) - 3%
Suma pokrycia siedlisk 100 %


OPIS OBSZARU

Obszar obejmuje dorzecze środkowego odcinka rzeki Słupi oraz jej dopływów: Bytowej, Jutrzenki i Skotawy. Charakteryzuje się on urozmaiconym krajobrazem polodowcowym z typowymi formami: jeziorami rynnowymi i wytopiskowymi, równinami sandrowymi oraz wzgórzami moren czołowych. Wsród licznych jezior część stanowi oligotroficzne jeziora lobeliowe.
Największymi jeziorami są: Jasień, Skotowskie i Głębokie. Lasy, w wieku 40-100 lat, to głównie lasy iglaste z sosną oraz mieszane i liściaste lasy z bukiem i dębem. W dolinach strumieni występują łęgi olszowo-jesionowe. Krajobraz ostoi jest zróżnicowany, z licznie występującymi wąwozami i wzgórzami, osiągającymi wysokość do 160 m n.p.m.

WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE

Występują co najmniej 22 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 6 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).
W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6) następujących gatunków ptaków: kania ruda (PCK), lelek, rybołów (PCK), brodziec piskliwy, gągoł, nurogęś; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) występują w znaczacych ilościach: bocian biały, bocian czarny, żuraw, samotnik, lerka i gąsiorek.
Wiele cennych, dobrze zachowanych typów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej tworzących mozaikę. Szczególnie cenne są różnego typu torfowiska i lasy łęgowe. Obszar występowania 6 gatunków zwierząt z Załącznika II, w tym wydry.
Gatunki wymienione w p. 3.3. z motywacją D to gatunki prawnie chronione w Polsce.

ZAGROŻENIA

Zanieczyszczenie wód ściekami komunalnymi i rolniczymi, niekontrloana presja turystyczno-rekreacyjna, w tym presja osadnicza.

STATUS OCHRONNY

Występują następujące formy ochrony:
  • Rezerwat Przyrody:
  • Gnizada Orła Bielika (10,4 ha)
  • Gołębia Góra (7,0 ha)
  • Grodzisko Borzytuchom (27,0 ha)
  • Jeziora Małe i Duże Sitno (40,7 ha)
  • Park Krajobrazowy:
  • Dolina Słupi (37040,0 ha)

STRUKTURA WŁASNOŚCI

Lasy, jeziora i większość terenów uprawnych są własnością Skarbu Państwa. Jedynie część terenów rolniczych stanowi własność prywatną.