Zanieczyszczenia

Czynnikiem decydującym o możliwości bytowania ichtiofauny oraz prowadzenia gospodarki rybacko-wędkarskiej jest odpowiednia jakość wody.

Wymagania poszczególnych gatunków ryb różnią się znacznie w tym względzie przede wszystkim z uwagi na zawartość rozpuszczonego w wodzie tlenu i jej temperaturę. Istnieje wiele udokumentowany przykładów negatywnego wpływu zanieczyszczania rzek, które doprowadziło do wyginięcia tak poszczególnych gatunków, jak również całych zespołów ryb, a także zaniku rybactwa (Bless 1978, Denzer 1966, Kuhn 1976, Morawska 1968, Nolte 1968, Penczak 1968a, Wiśniewolski 1987).

W wielu odcinkach rzek, w których pomimo zanieczyszczenia wody zachowały się zespoły ichtiofauny, ryby nabrały nieprzyjemnego zapachu i smaku dyskwalifikujących ich przydatność konsumpcyjną (Backiel i Penczak 1989, Kołder 1961, Morawska 1968). Stało się tak za sprawą kumulacji w ich organizmie szkodliwych związków, zwłaszcza ropopochodnych, fenoli oraz metali ciężkich (Bontemps i Backiel 1988, Kuhn 1976, Wiśniewolski 1987).

W wodach zeutrofizownych organicznymi zanieczyszczeniami problemem stał się masowy rozwój sinic, których wydzielane do wody toksyny kumulowane są również w tkankach ryb (Persson 1983).

Obok zachodzących w dłuższym przedziale czasu przeobrażeń struktury gatunkowego składu zespołu rzecznej ichtiofauny, dostrzegalne od razu zmiany przydatności konsumpcyjnej stanowią ważną informację o stanie ryb. Sygnalizują wystąpienie skażenia środowiska i jego oddziaływanie na ryby, zanim jeszcze osiągnie ono letalne wartości i doprowadzi do wystąpienia śnięć (Bontemps i Backiel 1988, Morawska 1968).

Dbałość o uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i zachowanie odpowiedniej jakości wód, warunkuje więc możliwości ochrony przyrodniczych walorów środowiska wodnego, w tym ichtiofauny, prowadzenia gospodarki rybacko-wędkarskiej a także bezpiecznego korzystania przez człowieka z pożytku jakim są ryby."Czynniki sprzyjające i szkodliwe dla rozwoju i utrzymania populacji ryb w wodach płynących"
Doc. dr hab. Wiesław Wiśniewolski